Wykorzystanie platform e-learningowych w szkołach ponadpodstawowych. Stan aktualny i perspektywy rozwoju

Abstrakt
Dysertacja dotyczy analizy stanu wykorzystania platform e-learningowych w szkołach ponadpodstawo wych i przedstawia perspektywy rozwoju. Badania uka zujące aktualną kondycję infrastruktury informatycznej szkół zostały przeprowadzone we wszystkich szkołach ponadpodstawowych w Polsce przed ich zamknięciem z powodu zaistniałej pandemii. Można zadać pytania: czy system edukacji w Polsce został właściwie przygotowa ny na powstałą sytuację, czy nauczyciele byli także przygotowani do prowadzenia zajęć zdalnych i przygo towali kursy w oparciu o modele e-learningowe? jak przedstawia się infrastruktura informatyczna szkół pod względem dostępu do Internetu w tym bezprzewodo wego, tak aby móc prowadzić zajęcia w każdej klasie wsparte zasobami Sieci? kto nią zarządza w celu utrzy mania sprawności, odpowiedniej wydajności i bezpie- czeństwo danych? Projekt badań zakładał udzielenie odpowiedzi na następujące problemy główne wynikające z celów pra cy, a mianowicie:  Jaka jest infrastruktura informatyczna szkół po nadpodstawowych?  W jakim stopniu nauczyciele badanych szkół wy korzystują platformy e-learningowe w procesie kształcenia?  W jakim stopniu badani nauczyciele są przygo towani do wykorzystywania platform e learningowych w procesie kształcenia?  Jaka jest opinia uczniów szkół ponadpodstawo wych dotycząca wykorzystania w procesie ucze nia się platform e-learningowych i kursów tam umieszczanych? Praca składa się z siedmiu rozdziałów, w których podję to próbę ujęcia problematyki wykorzystania platform e learningowych w różnych aspektach realiów szkolnych.
The research design was to answer the following main problems arising from the objectives of the study, namely:  What is the IT infrastructure of secondary schools?  To what extent do teachers of the studied schools use e-learning platforms in the educa tional process?  To what extent are the studied teachers pre pared to use e-learning platforms in the educa tional process?  What is the opinion of secondary school stu dents on the use of e-learning platforms and courses in the learning process? The work consists of seven chapters which attempt to cover the issue of using e-learning platforms in various aspects of school reality.
Opis
Promotor: dr hab. Marta Wrońska, prof. UR - 371 s.
Słowa kluczowe
e-learning , ICT , platformy e-learningowe , infrastruktura informatyczna szkół , e-learning platforms , IT infrastructure for schools
Cytowanie