Szanse i zagrożenia wynikające z zastosowania mediów we wczesnej edukacji dziecka

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Potoczna, Maria
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W XXI w. media stanowią nieodłączny element wielu dziedzin życia, towarzysząc człowiekowi w codziennych czynnościach. Również w edukacji zajmują one szczególne miejsce jako innowacyjne i atrakcyjne środki dydaktyczne. Wykorzystanie mediów we wczesnej edukacji dziecka daje nauczycielowi możliwość wspomagania procesu kształcenia, a także pozwala kształtować prawidłowe postawy wobec mediów i nowych technologii. Jednak nieprawidłowe ich zastosowanie może wyrządzić młodemu uczniowi wiele szkód zaburzających jego prawidłowy rozwój. Problem podjęty w niniejszym artykule dotyczy szans oraz zagrożeń, jakie wynikają z zastosowania mediów we wczesnej edukacji dziecka, uwzględniając istotną rolę nauczyciela jako kierującego procesem kształcenia.
In the XXI century the media constitute involved element many part of life and they accompany men in daily activities. In educations the media have special place like innovative and attractive teaching aids. Media usage in early childhood education gives teacher many opportunities to bring education on and structure the mind of young people about media and new technology. However when we use media in wrong way it could be dangerous for growth of young children. The main problem in article take about chances and threats resulting about using media in early childhood education included important part teacher who directs the education process.
Opis
Słowa kluczowe
media , nowe media , internet , komputer , dziecko , edukacja , edukacja wczesnoszkolna , new media , computer , child , education , early childhood education
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(19)/2017, s. 241–246