Społeczność Jarosławia w latach 1918-1939

Abstrakt
Jarosław okresu dwudziestolecia międzywojennego to, jak wiele miejscowości ówczesnej Polski, miasto wielokulturowe, przedstawicieli różnych nacji i wyznawców religii, żyjących ze sobą i obok siebie. Najliczniejszą grupą narodowościową byli Polacy, obok nich funkcjonowały mniejszości: żydowska, ukraińska, niemiecka, które wyznawały różne religie. Dominującą grupą wyznaniową byli wierni Kościoła katolickiego, następnie wyznawcy religii mojżeszowej i ewangelicy. Jarosławianie reprezentujący różną narodowość okazywali patriotyzm i oddanie dla Państwa Polskiego. Uczestniczyli w organizowanych na terenie miasta uroczystościach państwowych, wojskowych i religijnych. Żyjąc zgodnie, wspólnie zarządzali miastem działając w lokalnym samorządzie oraz należeli do licznych organizacji świeckich, religijnych i wojskowych. Koegzystencja mieszkańców była głęboko zakorzeniona w ich świadomości i należy ją uznać za kontynuację dobrosąsiedzkich stosunków utrwalanych w okresie Drugiej Rzeczypospolitej a współżycie było poprawne, serdeczne i przyjazne. Co prawda urazy i uprzedzenia były po każdej ze stron, ale przeważała zgodna współpraca, co pozwoliło temu okresowi zapisać się doniośle na kartach historii miasta.
During the interwar period, like many regions in Poland of that time, Jarosław was a multicultural town which was developed due to socio-economic relations of representatives of various nations and religions who lived together. The Poles belonged to the most numerous nationality group. One could also state living there such minorities as Jews, Ukrainians and Germans who practiced various religions. The dominant religious group constituted the believers of the Catholic Church; the followers of the Mosaic faith and the Evangelicals lived there too. The inhabitants of Jarosław who represented different nationalities were inherent in the sense of patriotism and devotion to the Polish state. They participated in public, military and religious festivities organized in the town. They got on well with each other and governed the town due to active participation in the local self-government. The inhabitants of Jarosław belonged to numerous secular, religious and military organizations. The coexistence of Jarosław residents in the interwar period was deeply rooted in their consciousness, and the relations established during the Second Polish Republic were in general true, cordial and friendly. Though, there were sometimes resentments and prejudices of different nature, the residents coexisted in a good way, and that allowed to record momentously the above period on the maps of the town history.
Opis
Promotor: dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof. UR - 470 s.
Słowa kluczowe
Jarosław , społeczeństwo , mniejszość narodowa , Polacy , Żydzi , Ukraińcy , Niemcy , Jaroslaw , socjal community , national minorities , Poles , Jews , Ukrainians , Germans
Cytowanie