Rola nauczyciela w edukacji obywatelskiej dzieci i młodzieży

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Boratyn, Dominik
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Edukacja obywatelska pełni znaczącą rolę w rozwoju demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. Jest to proces, który m.in. ma przygotować uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym i politycznym poprzez przekazanie im wiedzy, rozwój umiejętności, a także wykształcenie postaw mających na celu właściwe funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie demokratycznym. Istotną rolę w całym procesie edukacji obywatelskiej odgrywa osoba nauczyciela, który szczególnie w początkowym etapie kształcenia powinien w sposób aktywny i zagazowany dbać zarówno o rozwój intelektualny, jak i społeczny młodego człowieka.
Civic education plays a significant role in the development ofa democratic civil society. It is a process that among others is to prepare pupils for active participation in social and political life by providing them with knowledge and skills development as well as training attitudes aimed at proper functioning in a modern democratic society. An important role in the whole process of civic education is played by the teacher who especially in the initial stage of education should take active and responsible care of both the intellectual growth and social development of the young person.
Opis
Artykuł powstał pod kierunkiem dr Anny Pięty-Szawara z Zakładu Teorii Państwa, Prawa i Polityki Instytutu Nauk o Polityce Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Słowa kluczowe
nauczyciel , edukacja obywatelska , uczeń , społeczeństwo obywatelskie , szkoła , kapitał społeczny , teacher , civic education , pupil , civil society , school , social capital
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 535–540