Doktoraty (KNS) / Doctoral Theses (CoSS)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 126
 • Pozycja
  Podejmowanie w procesie karnym czynności dowodowych mających za swój przedmiot okoliczności objęte tajemnicą medyczną
  (Uniwersytet Rzeszowski, 2023-01-13) Lasek Wojciech
  Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest problematyka dotycząca podejmowania w procesie karnym czynności dowodowych mających za swój przedmiot okoliczności objęte tajemnicą medyczną. W szczególności zaś analiza rozwiązań karnoprocesowych w zakresie poszukiwania, przeprowadzania i kontroli dowodów wykazujących związki z danymi medycznymi, ochrona tych danych z perspektywy prawa karnego procesowego oraz wyodrębnionego działu prawa w postaci prawa medycznego. Na tym tle szczególnego znaczenia nabiera kwestia poufności tych danych. Należy bowiem pamiętać, że tajemnica medyczna jest jedną z najstarszych norm deontologicznych, sięgającą swymi korzeniami starożytności (vide - przysięga Hipokratesa), a która i obecnie zaprząta uwagę ustawodawcy. Dokonana w rozprawie doktorskiej analiza poprawności i kompletności rozwiązań normatywnych, zarówno karnoprocesowych jak i należących do szeroko rozumianego prawa publicznego, pozwala zaproponować zmiany w polskim prawie karnym i medycznym, których celem jest zapewnienie spójności norm tych dwóch gałęzi prawa.
 • Pozycja
  Ekonomiczne uwarunkowania i konsekwencje cyfryzacji podatku od towarów i usług w Polsce
  (Uniwersytet Rzeszowski, 2022-10-21) Kowal-Pawul, Anna
  Wybrany temat jest związany z problemem luki VAT w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej oraz metodami radzenia sobie z tym zjawiskiem. Od 2016 roku w Polsce wprowadza się rozwiązania mające na celu zbudowanie skutecznego systemu kontroli, zarządzania i analizy danych w czasie rzeczywistym, wykorzystując również sztuczną inteligencję. Ten proces w niniejszej pracy określa się mianem cyfryzacji podatku od towarów i usług. Celem głównym podjętych badań jest ocena konsekwencji procesu cyfryzacji podatku od towarów i usług w Polsce z punktu widzenia budżetu państwa oraz działalności przedsiębiorstw. Na potrzeby rozważań wyznaczono również cele pomocnicze związane z identyfikacją oraz oceną kosztów i korzyści ponoszonych przez przedsiębiorstwa w związku ze stosowaniem narzędzi w ramach cyfryzacji podatku od towarów i usług. Za cel obrano także ukazanie korzyści z ujednolicenia stawki podatku od towarów i usług jako wsparcia procesu cyfryzacji w walce z negatywnym zjawiskiem luki podatkowej
 • Pozycja
  Oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych na rozwój społeczno-ekonomiczny województwa podkarpackiego
  (Uniwersytet Rzeszowski, 2022-10-13) Pitera, Rafał
  Wybrany temat jest związany z funkcjonowaniem specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w Polsce. W pracy podjęte zostały próby oceny efektywności działalności SSE w odniesieniu do nakładów jakie się z nimi wiążą. W rozprawie uwzględniono dwa aspekty badań: zarówno teoretyczno-poznawczy, jak również empiryczny. Celem głównym rozprawy doktorskiej była kompleksowa ocena wpływu działalności specjalnych stref ekonomicznych na rozwój społeczno-ekonomiczny województwa podkarpackiego. W rozprawie podjęto również próbę oceny efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw działających w specjalnych strefach ekonomicznych w województwie podkarpackim. Dokonano analizy korzyści oraz ponoszonych nakładów związanych z utworzeniem strefy w skali kraju, jak i regionu. Przeprowadzono ocenę wpływu kryzysu gospodarczego na wyniki finansowe przedsiębiorstw strefowych oraz skutki dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Dokonano analizy jaką rolę pełnią specjalne strefy ekonomiczne w transferze bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Udzielono odpowiedzi w jakim stopniu specjalne strefy ekonomiczne przyczyniły się do utworzenia nowych innowacyjnych przedsięwzięć dla regionu. Podjęto również próbę zidentyfikowania wpływu specjalnych stref ekonomicznych na lokalne rynki pracy oraz regionalny rynek pracy.
 • Pozycja
  Cechy osobowe dyrektora a kultura organizacyjna przedszkola
  (Uniwersytet Rzeszowski, 2022-09-23) Pietrzycka, Małgorzata
  Problematyka kultury organizacyjnej przedszkola i jej znaczenia we współczesnym społeczeństwie przewija się w niewielu naukowych dyskusjach. Celem przeprowadzonych badań było wzbogacenie wiedzy dotyczącej budowania kultury organizacyjnej przedszkola w oparciu o zebrane opinie od nauczycieli, rodziców oraz pracowników organu prowadzącego i samorządowców. Prezentowana rozprawa doktorska składa się z trzech części. Część pierwsza to teoretyczny kontekst rozważań. Przeanalizowano w niej zagadnienia związane z cechami osobowymi dyrektora, zarządzanie placówką oświatową, zdefiniowano i scharakteryzowano kulturę organizacyjną przedszkola. Część druga niniejszej pracy doktorskiej przedstawia metodologiczne założenia badań własnych. Zawierają one kolejno: przedmiot i cel badań, problematykę badawczą, hipotezy badawcze, zmienne i wskaźniki zmiennych badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, charakterystykę środowiska badań, organizację i przebieg badań. Trzecia część rozprawy doktorskiej ma charakter empiryczny, obejmuje analizę uzyskanych wyników wraz z ich interpretacją. Trzecia część pracy składa się z czterech punktów i zawiera analizę wyników badań znaczenia cech osobowych dyrektora w relacjach z nauczycielami, rodzicami, z organem prowadzącym i samorządem w budowaniu kultury organizacyjnej przedszkola oraz uogólnione wyniki badań, zakończenie, wnioski i postulaty pedagogiczne.
 • Pozycja
  Postawy interpersonalne młodzieży wobec edukacji międzykulturowej
  (Uniwersytet Rzeszowski, 2022-06-09) Garbuzik, Paweł
  Przedmiotem rozprawy są postawy interpersonalne młodzieży szkół ponadpodstawowych wobec edukacji międzykulturowej z terenu miasta Kielce i powiatu kieleckiego województwa świętokrzyskiego. Głównym jej celem jest odpowiedź na pytanie jakie są postawy interpersonalne młodzieży wobec edukacji międzykulturowej? Praca dostarcza odpowiedzi na szereg szczegółowych pytań dotyczących postaw młodzieży wobec edukacji międzykulturowej, uwzględniając trzy komponenty postaw, tj. poznawczy, emocjonalny i behawioralny, mianowicie: Jaka jest ocena wiedzy o innych kulturach, mniejszościach narodowych i etnicznych? Jakie były cele realizowanych zajęć (treści) z zakresu edukacji międzykulturowej? Jaki jest poziom tolerancji wobec „innych” oraz co wnosi obecność przedstawicieli innych kultur, mniejszości narodowych i etnicznych? Jakie są cechy relacji z przedstawicielami innych kultur, mniejszości narodowych i etnicznych? Czy szkoły ponadpodstawowe podejmują inicjatywy na rzecz integracji uczniów z innych kultur, mniejszości narodowych i etnicznych i jakie są ich implikacje?