Młoda Muzeologia

Cza­so­pismo „Młoda Muze­ologia” powstało z myślą o mło­dych pasjo­na­tach inte­re­su­ją­cych się sze­rokim wachla­rzem zagad­nień zwią­za­nych z muze­ologią oraz pokrew­nymi jej dys­cy­pli­nami nauko­wymi. Tema­tyka arty­kułów publi­ko­wa­nych na łamach perio­dyku dotyczy w głównej mierze pro­ble­ma­tyki muze­al­ni­czej, a w szcze­gól­ności dzia­łal­ności muzeów, zbiorów muze­al­ni­czych i ich digi­ta­li­zacji, edu­kacji w muzeach oraz wysta­wien­nictwa. Cza­so­pismo ma za zadanie popu­la­ry­zować i uwraż­li­wiać spo­łe­czeń­stwo na sprawy zwią­zane z dzie­dzic­twem kul­tu­rowym. Toteż mile widziane są arty­kuły poru­sza­jące kwe­stię ochrony zabytków, które często powią­zane są z dzia­łal­no­ścią muzeów. Do druku przyj­mo­wane są dotych­czas nie­pu­bli­ko­wane arty­kuły, oprócz nich Redakcja zamieszcza recenzje mery­to­ryczne oraz infor­macje o książ­kach a także wyda­rze­niach muze­al­ni­czych bądź nauko­wych (wystawy, konferencje).

Przeglądaj

Kolekcje tego Zbioru

Aktualnie wyświetlane 1 - 2 z 2