Usunięcie kary 25 lat pozbawienia wolności z katalogu kar Kodeksu karnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-09
Autorzy
Pańczyk, Łukasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy kodeks karny oraz niektóry innych ustaw jest jedną z największych nowelizacji polskiej ustawy karnej od lat. Wniesie ona do polskiego kodeksu karnego wiele istotnych zmian. Artykuł skupi się wokół modyfikacji katalogu kar (obecnego art. 32 kodeksu karnego) polegającej na uchyleniu kary 25 lat pozbawienia wolności przy równoczesnym rozszerzeniu granic zwykłego pozbawienia wolności, ustanawiając nowe ramy zagrożenia karą na czas od miesiąca do 30 lat pozbawienia wolności. Autor zwięźle przedstawi podstawowe w jego ocenie wątpliwości i kontrowersje związane z nadchodzącą nowelizacją w zakresie wyżej wskazanym, podejmując próbę analizy ratio legis usunięcia kary 25 lat pozbawienia wolności z polskiego porządku prawnego.
The Act of July 7, 2022 on amendments to the Criminal Code and certain other laws is one of the largest amendments to the Polish criminal law in years. It will bring many significant changes to the Polish Penal Code. The article will focus around the modification of the catalog of punishments (the current Article 32 of the Penal Code) consisting in the repeal of the punishment of 25 years' imprisonment while expanding the limits of ordinary deprivation of liberty, establishing a new framework of the threat of punishment for a term of one month to 30 years' imprisonment. The author will briefly present what he believes to be the basic doubts and controversies related to the upcoming amendment to the extent indicated above, attempting to analyze the ratio legis of removing the penalty of 25 years of imprisonment from the Polish legal order.
Opis
Słowa kluczowe
nowelizacja kodeksu karnego , pozbawienie wolności , katalog kar , kara 25 lat pozbawienia wolności , amendment of the Criminal Code , deprivation of liberty , catalog of punishments , penalty of 25 years imprisonment
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 3 (42) 2023, s. 55-68