Odpowiedzialność karna za czyny powiązane z działalnością patostreamerską. Odpowiedzialność karna patostreamera

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-09
Autorzy
Ziobroń, Agata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Patostreaming rozumiany jest jako publikowanie w Internecie treści patologicznych w celu zdobycia pieniędzy lub popularności w sieci. Zachowania patostreamerów, nie tylko naruszają normy społeczne, ale również mogą być kwalifikowane jako przestępstwa i wykroczenia[1]. Z uwagi na obszerność problematyki, w opracowaniu uwaga zostanie poświęcona jedynie patostreamom jako przestępstwom. Kwestia ta zostanie również rozważona przez pryzmat demoralizacji nieletnich aktywnych widzów patostreamów, zważywszy na fakt, że takie treści największą oglądalnością cieszą się wśród osób młodych, nastolatków[2]. Należy w związku z dynamicznym rozwojem patostreamingu rozważyć wprowadzenie typu czynu zabronionego demoralizowania małoletniego, jednak odmiennie niż np. w Azerbejdżanie – precyzując znamiona celem dopasowania go do specyfiki konkretnie tego zjawiska. [1] Obecnie trwają konsultacje w sprawie projektu ustawy, która ma wprowadzać penalizację patostreamingu. https://www.chip.pl/2023/05/wiezienie-za-patostreaming-nowa-ustawa (dostęp: 08.05.2023r.) [2]D. Ołownia, Patostreaming jako zjawisko patologiczne i dewiacyjne, „iNFOTEZY” 2021, nr 2, s. 65.
Patostreaming is understood as publishing in the Internet content that infringe on social rules in order to gain popularity in the Internet or money. Behaviors of patostreamers not only infringe on social norms, but also may be qualified as crimes or misdemeanors. Due to the scope of the problematic aspects in the paper the attention will be paid just to patostreaming as crimes. The question will be considered with attention to aspects of demoralization of minor viewers, having regard to the fact that patostreaming is the most popular among young people, teenagers. Therefore, due to dynamic development of patostreaming consider to introduce the type of illicit act: demoralization of minor, however different than e.g. in Azerbaijan – precising statutory marks in order to fit in to the specific of that phenomenon specifically.
Opis
Słowa kluczowe
patostreaming , wykroczenie , przestępstwo , demoralizacja , misdemeanor , crime , demoralization
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 3 (42) 2023, s. 147-163