Odpowiedzialność zawodowa ratowników medycznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-09
Autorzy
Wolska, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Ratownicy medyczni doczekali się ustawy regulującej ich zawód. Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych w przeważającej części wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, a więc 22 czerwca 2023 r. Problematyka poddana analizie w niniejszym artykule, a więc uregulowana w rozdziale 7 ustawy, dotyczącym odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych, nie jest niczym nowym w polskim ustawodawstwie. Nowa regulacja opiera się na założeniach przyjętych już w ustawach traktujących o odpowiedzialności zawodowej lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek i położnych, które to regulacje służyły w niniejszej pracy za materiał porównawczy. Czy regulacje w takim kształcie są potrzebne także dla ratowników medycznych, którzy stykają się z pacjentem „na pierwszej linii frontu” przy zagrożeniu jego życia i zdrowia? Regulacje odpowiedzialności zawodowej powinny być uzupełnieniem regulacji karnych, cywilnych czy pracowniczych do zmotywowania osób wykonujących zawody medyczne do wykonywania swoich zadań w sposób bezpieczny dla pacjenta. Czy i w tym przypadku ustawodawca sprostał tym założeniom?
The Act of December 1, 2022 on the profession of a paramedic and the self-government of paramedics will mostly come into force after 6 months from the date of its announcement, i.e. on June 22, 2023. The issues analyzed in this work, regulated in Chapter 7 of the Act on the professional liability of paramedics, are not new in Polish legislation. The new regulations are based on the assumptions already adopted in the acts on the professional liability of doctors, physiotherapists, nurses and midwives, which regulations in this work served as a comparative material. Are regulations in this shape also needed for paramedics who meet their patients "on the front line" when patients’ life and health are in danger? Professional liability regulations should complete criminal, civil or employee regulations to motivate medical professionals to fulfil their tasks in a way that is safe for the patient. Do the new regulations fulfil these assumptions in the right way?
Opis
Słowa kluczowe
ratownik medyczny , odpowiedzialność zawodowa , samorząd , sąd dyscyplinarny , kary dyscyplinarne , zawody medyczne , paramedic , professional responsibility , self-government , disciplinary court , disciplinary penalties , medical professions
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 3 (42) 2023, s. 118-132