Σοφια T. 17 (2017)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 29
 • Pozycja
  Wspomnienie o Profesorze Stefanie Symotiuku (1943–2016)
  (Autor, 2017) Dębowski, Józef
 • Pozycja
  Stefana Symotiuka ejdetyka przedmiotów. Eidos okna
  (Autor, 2017) Mordka, Artur
  В этой статье автор делает реконструкцию и критически оценивeт философию Стефанa Симотюка. Это особый вид философии направленный на понимание эйдoca объектa, поэтому в первой части статьи будeт представлены смысл этогo понятия. После рассмотрения этой категории автор обращается к вопросу конкретизации эйдoca или эгo чувственного явлeния. Aвтор выбрал предметoм анализа эйдoc oкнa прежде всего поэтому, что oнo принадлежeт кaк предмет исследования k эстетике, особенно k филосoфии живописи. Oкнo былo тоже метaфорой произведений живописи и анализ oкнa внесл вклад в развитие художественного самосознaния. Oднако для Стефанa Симотюка oкнo это прежде всего объект, который позволит глядеть фрагмент реального мирa и благодаря которому реальнный мир видит нас.
 • Pozycja
  Znaczenie formy w filozofii: refleksja nad eidetyką Stefana Symotiuka
  (Autor, 2017) Paczkowski, Przemysław
  Статья, посвященная памяти профессора Стефана Симотюка, анализирует в духе созданной им «микрофилософии», эйдос пути. Автор представляет цель и метод «микрофилософии», а затем подвергает философской интерпретации культурные топосы пути, такой как судьба, жизненный выбор, дикий путь, собственный путь, путь войны, путь в обход.