Medical Review T. 13, z. 4 (2015)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 10
 • Pozycja
  Sprawozdanie z 67 Jubileuszowego Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich Lublin 2015
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015) Ratajczyk, Józef
 • Pozycja
  Brunatna tkanka tłuszczowa imitująca zmianę rozrostową krezki jelita cienkiego – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015) Rzucidło, Mateusz; Błotnicki, Michał; Gutkowska, Dorota; Gutkowski, Krzysztof
  Brunatna tkanka tłuszczowa (ang. brown adipose tissue, BAT) odgrywa kluczową rolę w procesie termogenezy bezdrżeniowej. W przeszłości uważano, iż BAT występuje tylko u noworodków i dzieci, jednak najnowsze techniki obrazowania dostarczają dowodów na obecność BAT również u osób dorosłych. Brunatna tkanka tłuszczowa lokalizuje się głównie w okolicy nadobojczykowej oraz szyi. Znacznie rzadziej obecność BAT można stwierdzić w okolicy aorty, nerek i nadnerczy oraz w obrębie sieci większej i okrężnicy. Diagnostyka obecności tego typu tkanki tłuszczowej opiera się głównie na badaniach obrazowych i badaniu histopatologicznym. W pracy przedstawiono rzadki przypadek 60-letniej chorej z dolegliwościami bólowymi w obrębie jamy brzusznej, diagnozowanej m.in. w kierunku zmiany rozrostowej krezki jelita cienkiego, która okazała się ogniskiem brunatnej tkanki tłuszczowej. Opis uzupełniono syntetycznym przeglądem piśmiennictwa.
 • Pozycja
  Duży mięśniak gładkokomórkowy żołądka imitujący guz stromalny u 53-letniej pacjentki – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015) Stanek, Magdalena; Życiński, Przemysław; Książek, Mariusz; Gutkowski, Krzysztof
  Nowotwory mezenchymalne żołądka najczęściej wykrywane są przypadkowo, w trakcie diagnostyki endoskopowej górnego odcinka przewodu pokarmowego. Większość z nich przybiera formę małych, łagodnych zmian ogniskowych nieistotnych klinicznie. W przypadku osiągnięcia dużych rozmiarów, wymagają szczegółowej diagnostyki endoskopowej, obrazowej i histopatologicznej. Pomimo dominacji guzów stromalnych wśród nowotworów mezenchymalnych żołądka, w diagnostyce różnicowej należy brać pod uwagę również inne zmiany nowotworowe, między innymi mięśniaki gładkokomórkowe. Właściwe różnicowanie jest istotne, ze względu na odmienny schemat postępowania terapeutycznego i nadzoru. W pracy przedstawiono przypadek dużego mięśniaka gładkokomórkowego żołądka, imitującego guz stromalny, u 53-letniej pacjentki. Wskazano na kluczowe elementy algorytmu diagnostycznego, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji zmiany, obrazu endoskopowego oraz radiologicznego, a także badania histopatologicznego i immunohistochemicznego. Analizę przypadku poparto syntetycznym przeglądem aktualnego piśmiennictwa.
 • Pozycja
  Różnorodność genotypowa i fenotypowa w zespole pierścieniowego chromosomu 21
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015) Perenc, Lidia
  Wprowadzenie. Zespół pierścieniowego chromosomu 21 należy do grupy chorób zależnych przede wszystkim od konstytucji genetycznej. Cel. Celem tej pracy jest usystematyzowanie i synteza wiadomości dotyczących różnorodności genotypowej i fenotypowej występującej w tym zespole. Materiał i metoda. Dokonano systematycznego przeglądu najnowszego piśmiennictwa odnoszącego się do etiopatogenezy oraz obrazu klinicznego zespołu pierścieniowego chromosomu 21. Wniosek. Zespół pierścieniowego chromosomu 21 charakteryzuje się zarówno różnorodnością genotypową, jak i fenotypową. U podłoża zespołu leży złożony i przypadkowy proces rearanżacji genomu. Posiada on równocześnie cechy zespołu malformacyjnego i dysplastycznego.
 • Pozycja
  Role of selected self-monitoring techniques in treatment of overweight and obesity in adolescents
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015) Perenc, Lidia; Radochońska, Anna; Zaborniak-Sobczak, Małgorzata
  Wstęp. Samokontrola uważana jest obecnie za podstawową metodę stosowaną w profilaktyce oraz terapii otyłości i nadwagi u młodzieży i dorosłych pacjentów. Jej istota polega na bieżącym rejestrowaniu informacji dotyczących rodzaju i ilości spożywanego pokarmu, jego wartości kalorycznej oraz codziennej aktywności fizycznej. Podstawowa rola samokontroli polega na podnoszeniu świadomości pacjenta w odniesieniu do jego zachowań, myśli i emocji wpływających na kontrolę wagi ciała oraz całkowity sukces leczenia. Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie korzyści związanych z zastosowania różnych metod samokontroli w procesie terapii nadwagi i otyłości u młodzieży. Materiał i metoda. Autorzy dokonali systematycznego przeglądu literatury dotyczącej zastosowania samokontroli w przebiegu terapii nadwagi i otyłości ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Większość prac objętych przeglądem została opublikowana w XXI wieku. Wyniki. Analiza wybranych badań wykazuje, że samokontrola jest uważana za kluczowy element behawioralnej terapii nadwagi i otyłości u młodzieży. Pozytywne wyniki leczenia zależą od takich czynników, jak systematyczność w rejestrowaniu informacji, stosowanie urządzeń technicznych oraz motywacja prezentowana przez pacjenta. Wniosek. Analizowane prace badawcze, pomimo różnorodności zastosowanych metod, dostarczają empirycznych dowodów na obecność istotnego związku pomiędzy samokontrolą a korzystnymi wynikami terapii nadwagi i otyłości u młodzieży. Istnieje potrzeba prowadzenia badań nad rolą czynników psychologicznych w determinowaniu wyników leczenia tego rodzaju zaburzeń.