Potencjał zeta preparatów hemostatycznych TachoComb i Surgicel-Fibrillar krwi i kości zębodołu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Lewandowski, Bogumił
Zboromirska-Wnukiewicz, Beata
Maksymowicz, Radosław
Róg-Malawski, Adam
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wstęp. Zainteresowania autorów, zjawiskami elektrycznymi i elektrostatycznymi zachodzącymi w tkankach, narządach i płynach ustrojowych żywych organizmów oraz człowieka, od dekady pojawiają się w piśmiennictwie medycznym. Dotyczy to nie tylko wyjaśnieniu patogenezy chorób, ale również stosowanych procedur i sposobów leczenia. Cel. Celem pracy było określenie potencjału zeta, kolagenowo-fibrynowego opatrunku chirurgicznego TachoComb i preparatu utlenionej, regenerowanej celulozy Surgicel – Fibrillar, krwi i kości zębodołu. Materiał i metoda. Badania przeprowadzono w Zakładzie Ceramiki i Biomateriałów Instytutu Elektrotechniki we Wrocławiu, wykorzystując do pomiaru potencjału zeta urządzenia Zetasizer 2000 – firmy Malvern Instruments (UK). Wnioski. potencjał elektrokinetyczny w funkcji pH i funkcji temperatury obu badanych hemostatyków posiada ujemny ładunek. Potencjał zeta w funkcji pH dla TachoComb waha się od -15, 2 (+ -12)mV do -9, 8 (+ -0,9)mV, dla Surgicel-Fibrillar przyjmuje średnie wartości 17,5mV. Wartości potencjału zeta w funkcji temperatury dla TachoComb były nieco wyższe, średnio 15,9 mV, zaś dla Surgicel-Fibrillar wynosily od -16, 2 (+ - 1, 3)mV do -22, 0 (+ -1, 2)mV.
Introduction. The electrical and electrostatic phenomena that take place in tissues, organs and body fluids of living organisms and man have been the issue of numerous publications in the medical literature for a decade. This applies not only to clarification of the pathogenesis of diseases but also the procedures and treatments. Aim. The aim of this study was to determine the zeta potential of collagen-fibrin TachoComb surgical dressing and oxidized regenerated cellulose Surgicel–Fibrillar preparation in blood and alveolar bone. Materials and methods. The study was conducted in Department of Ceramics and Biomaterials, Institute of Electrical Engineering in Wroclaw. The measurements of zeta potential were conducted by means of Zetasizer 2000 device pracproduced by Malvern Instruments (UK). Conclusions. The electrokinetic zeta potential of pH and temperature function in both tested haemostatic agents has negative charge. The zeta potential of pH function for TachoComb ranges from -15.2 (+ -12)mV to -9.8 (+ 0.9) mV, for Surgicel-Fibrillar the average values are 17.5mV. The values of zeta potential of temperature function for TachoComb were slightly higher, on average 15.9 mV, while for the Surgicel-Fibrillar ranged from 16.2 (+ - 1.3) to -22 mV, 0 (+ -1.2) mV.
Opis
Słowa kluczowe
potencjał zeta , preparaty memostatyczne , TachoComb , Surgicel-Fibrillar , zeta potential , hemostatic agents
Cytowanie
Andrzej Kwolek, Medical Review T. 13, z. 4 (2015), s. 368-375