Ius et Administratio 3/2014

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 6
 • Pozycja
  Piotr Szreniawski, Obowiązek w prawie administracyjnym, wydanie pierwsze, WSPA, Lublin 2014, ss. 211
  (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014) Dąbrowski, Karol
 • Pozycja
  Wzmocnienie pozycji Senatu na tle problemu jego koncepcji
  (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014) Zwolak, Sławomir
  Okres transformacji ustrojowej był czasem istotnych przemian, w którym ważnym wydarzeniem było powołanie Senatu. Ówczesne realia polityczne nie pozwoliły na skonstruowanie w miarę spójnej, przemyślanej koncepcji. Sytuacja ta doprowadziła nie tylko do ożywionych dyskusji nad reformą Senatu, ale również do podważania racji jego istnienia. Na przestrzeni kilku lat można zauważyć powolną tendencję w stronę wzmocnienia pozycji Senatu, nie przez konstytucyjną reformę, ale na gruncie regulacji ustawowych i podustawowych. Szczególnymi zmianami w funkcjonowaniu Senatu było wprowadzenie specjalnego trybu inicjatyw, które mają na celu wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, a także rozpatrywanie petycji obywateli. Jednak najbardziej znaczącym momentem upodmiotowienia Senatu była akcesja Polski do Unii Europejskiej. Spowodowała ona konieczność uchwalenia ustawy kooperacyjnej regulującej współpracę między parlamentem a rządem w sprawach UE. Mechanizm owej współpracy stawia na równych prawach Sejm i Senat. Dokonane zmiany niewątpliwie wpisują się w nurt wzmacniający Senat, który powoli odnajduje swoje miejsce na scenie politycznej.
 • Pozycja
  A casu ad casum – korzenie oraz ewolucja ustrojowa mechanizmu odpowiedzialności politycznej rządu w systemie konstytucyjnym Wielkiej Brytanii
  (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014) Pastuszko, Grzegorz
  Artykuł zawiera prawną analizę czynników, które przyczyniły się do ukształtowania instytucji odpowiedzialności politycznej rządu przed parlamentem w brytyjskim prawie konstytucyjnym. W pierwszym rzędzie Autor przedstawia proces uwalniania się gabinetu od więzi prawnej i politycznej zależności wobec głowy państwa (monarchy). Kolejno omówiona zostaje kwestia tworzenia się w XVIII i XIX w. – na drodze praktyki ustrojowej – nowych relacji prawnych między rządem a parlamentem, w tym w szczególności relacji związanych w wyrażaniem ministrom zasiadającym w gabinecie wotum nieufności. Wreszcie w ostatniej części artykułu Autor opisuje, jak na instytucję odpowiedzialności politycznej rządu wpłynął fakt wytworzenia systemu dwupartyjnego.
 • Pozycja
  Przemoc pozawerbalna w prawie
  (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014) Licak, Tomasz
  Przemoc psychologiczna powoduje krótko- i długoterminowe skutki negatywne, takie jak: depresja, lek, niska samoocena oraz symptomy stresu pourazowego. Przemoc psychologiczna jest bardziej związana z symptomami psychologicznymi i tylko czasami z konsekwencjami dla zdrowia fizycznego. Przemoc psychologiczna przybiera różne formy (werbalne i pozawerbalne), ale celem jest zawsze wyrządzenie bezpośredniej szkody psychicznej lub ograniczenie dobrego samopoczucia ofiary. Przemoc fizyczna i psychiczna bardzo często występują w tym samym czasie, ale oddziałują na ofiary odmiennie. W opinii wielu ekspertów konsekwencje psychologiczne przemocy domowej są wynikiem przemocy psychologicznej, a nie fizycznej. Zdaniem wielu prześladowanych kobiet przemoc psychologiczna jest tak samo, a nawet bardziej szkodliwa niż przemoc fizyczna. Kobiety doświadczające przemocy psychologicznej wskazują, iż większość z nich cierpi nie tylko z powodu werbalnych obelg, ale przede wszystkim z powodu bycia zdegradowanym i kontrolowanym.
 • Pozycja
  Udział organizacji ekologicznych w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
  (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014) Krupa, Barbara
  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dokonała modyfikacji konstrukcji prawnej udziału organizacji społecznych w postępowaniach administracyjnych. Istota tej regulacji polega na wprowadzeniu nowego pojęcia do systemu prawnego w postaci „organizacji ekologicznej”. Definicja ta została oparta na konstrukcji pojęcia „organizacji społecznej” występującej dotychczas w kodeksie postępowania administracyjnego. Organizacja ekologiczna jest organizację społeczną wyspecjalizowaną w sprawach z zakresu ochrony zasobów środowiska, która działa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, a wymagającym udziału społeczeństwa. Jest to specyfika postępowania środowiskowego. Udział społeczeństwa jest istotnym elementem kontroli pracy administracji publicznej i ma charakter normatywny, bo zawarty jest w ogólnej zasadzie postępowania administracyjnego, nakazującej organom administracji pogłębianie zaufania obywateli do tychże organów. Inwestycje realizowane przez organy administracji czy też podmioty prywatne mają wpływ na środowiska lokalne, gdyż mogą ingerować we własność prywatną, jak i naruszać zasoby środowiska czy ingerować w lokalny krajobraz lub ład przestrzenny, przez co są one często powodem konfliktów społecznych. Organizacja ekologiczna może podejmować działania w interesie społecznym w celu ochrony środowiska, ochrony własności, jak i ochrony prawa poprzez artykulację stanowiska społecznego. Wzmocnienie udziału czynnika społecznego w postępowaniach administracyjnych (partycypacja społeczna) przynosi wymierne korzyści, gdyż przepracowane w ten sposób decyzje są akceptowane społecznie. Sam bowiem sposób postępowania organów w sprawie – bez względu na ich rozstrzygnięcia – może albo budzić zaufanie do władzy, albo też stać się przedmiotem kontestacji ze strony interesariuszy decyzji.