A casu ad casum – korzenie oraz ewolucja ustrojowa mechanizmu odpowiedzialności politycznej rządu w systemie konstytucyjnym Wielkiej Brytanii

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Pastuszko, Grzegorz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł zawiera prawną analizę czynników, które przyczyniły się do ukształtowania instytucji odpowiedzialności politycznej rządu przed parlamentem w brytyjskim prawie konstytucyjnym. W pierwszym rzędzie Autor przedstawia proces uwalniania się gabinetu od więzi prawnej i politycznej zależności wobec głowy państwa (monarchy). Kolejno omówiona zostaje kwestia tworzenia się w XVIII i XIX w. – na drodze praktyki ustrojowej – nowych relacji prawnych między rządem a parlamentem, w tym w szczególności relacji związanych w wyrażaniem ministrom zasiadającym w gabinecie wotum nieufności. Wreszcie w ostatniej części artykułu Autor opisuje, jak na instytucję odpowiedzialności politycznej rządu wpłynął fakt wytworzenia systemu dwupartyjnego.
The article includes the legal analysis of the conditions, which have contributed to the creation of the institution of the Government’s political responsibility in the British Constitutional Law. First of all, the Author presents a long lasting process of the Cabinet’s emancipation from the King’s legal and political dependency. What is considered next, is the issue of legal relationships between the Cabinet and the Parliament, that was arising in political praxis throughout XVIII and XIX century. As the last part, the Author describes the impact of the two party system on the institution of the Cabinet’s parliamentary responsibility.
Opis
Słowa kluczowe
odpowiedzialność polityczna rządu , odpowiedzialność parlamentarna gabinetu , ustrój brytyjski , system parlamentarno-gabinetowy , political responsibility of the Government , parliamentary responsibility of the Cabinet , British government and politics , the parliamentary government system
Cytowanie