Przemoc pozawerbalna w prawie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Licak, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przemoc psychologiczna powoduje krótko- i długoterminowe skutki negatywne, takie jak: depresja, lek, niska samoocena oraz symptomy stresu pourazowego. Przemoc psychologiczna jest bardziej związana z symptomami psychologicznymi i tylko czasami z konsekwencjami dla zdrowia fizycznego. Przemoc psychologiczna przybiera różne formy (werbalne i pozawerbalne), ale celem jest zawsze wyrządzenie bezpośredniej szkody psychicznej lub ograniczenie dobrego samopoczucia ofiary. Przemoc fizyczna i psychiczna bardzo często występują w tym samym czasie, ale oddziałują na ofiary odmiennie. W opinii wielu ekspertów konsekwencje psychologiczne przemocy domowej są wynikiem przemocy psychologicznej, a nie fizycznej. Zdaniem wielu prześladowanych kobiet przemoc psychologiczna jest tak samo, a nawet bardziej szkodliwa niż przemoc fizyczna. Kobiety doświadczające przemocy psychologicznej wskazują, iż większość z nich cierpi nie tylko z powodu werbalnych obelg, ale przede wszystkim z powodu bycia zdegradowanym i kontrolowanym.
Psychological violence causes short- and long-term negative consequences, such as depression, anxiety, low self-esteem and symptoms of post-traumatic stress disorder. Psychological abuse is more strongly associated with psychological symptoms and only sometimes with physical consequences. Psychological violence takes many forms (verbal and nonverbal) but the aim is to cause direct infliction of mental harm or limit to the victim’s well-being. Physical and psychological violence very often appear on the same time, but they may affect victims differently. In the opinion of many experts, psychological consequences of domestic violence may be due rather to psychological abuse and not to physical violence. In the view of many buttered women psychological abuse is as harmful or even worse than physical abuse. Women experiencing psychological abuse indicate that most of them suffer very often not only from being verbally insulted but first of all from being degraded and controlled.
Opis
Słowa kluczowe
przemoc pozawerbalna , mobbing , samoocena , depresja , lęki , stres pourazowy , zranienia , kłamstwo , samobójstwo , szkoda , trauma , nonverbal violence , self-esteem , depression , anxiety , posttraumatic stress disorder , injuries , lie , suicide , damage , trauma
Cytowanie