Ius et Administratio 3 (48) 2022

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 6
 • Pozycja
  Konieczność zastosowania kanonicznego zdarzenia utraty stanu duchownego dla wyrejestrowania osoby duchownej z ubezpieczeń społecznych. Glosa aprobująca do wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia 2013 roku, III AUa 468/13
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022-12) Rakoczy, Tomasz
  Komentowane orzeczenie dotyczy konieczności zastosowania terminu prawa kanonicznego, którym jest "utrata stanu duchownego" dla określenia wyrejestrowania z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Należy je utożsamić z ustawowym terminem "rezygnacji ze stanu duchownego". Ustawodawca uznał autonomię Kościoła katolickiego i słusznie zastosował zdefiniowane przez jego prawo terminy. W tym przedmiocie określił zarówno grupę osób duchownych, podlegających ubezpieczeniu, moment objęcia obowiązkiem ubezpieczeniowym, jak i zdarzenie, które wskazuje na wyrejestrowanie z ubezpieczeń. Dla wyłączenia z ubezpieczeń nie jest bowiem wystarczające, jak twierdzi odwołujący, jednostronne oświadczenie o rezygnacji ze stanu duchownego lub z podejmowanych funkcji duszpasterskich. Nie rodzą one skutków na forum prawa kanonicznego i nie mają konsekwencji w prawie ubezpieczeń społecznych.
 • Pozycja
  Wpływ nauki starożytnej Grecji na rozwój logiki
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022-12) Pelczar, Aleksandra
  Rola logiki ma znaczny wpływ na życie codzienne. Już od czasów starożytnych zainteresowanie nią wykazywali wielcy myśliciele tacy jak Sokrates, Platon, Arystoteles czy Zenon z Elei. Obecny stan logiki jest wynikiem długotrwałego procesu jej ewolucji. Kluczową i fundamentalną rolę w jej kształtowaniu odegrały czasy starożytnej Grecji. W okresie od VI do IV wieku p.n.e., narodziły się podstawy myślenia logicznego, które miały dalekosiężny wpływ na późniejsze kształtowanie tej dziedziny. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istotnego wpływu starożytnej filozofii greckiej na rozwój nauki jaką jest logika. Ze względu na obszerny zakres tematyczny, autorka dokonała selekcji kluczowych zagadnień, które w jej przekonaniu najbardziej oddziaływało na rozwój tejże nauki. W przedmiotowym opracowaniu poruszone zostały tak istotne elementy jak metody Sokratesa, sylogizm czy strategia reductio ad absurdum, które prowadzą do głębszego zrozumienia podstaw logiki.
 • Pozycja
  Propozycje wzmacniania uczciwej konkurencji poprzez platformy konkurowania branżowego
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022-12) Olszewski, Jan
  Publikacja zawiera nowatorską propozycję w zakresie wprowadzenia do prawa polskiego dwu instytucji prawnych, które wspierać będą uczciwe konksurowanie. Instytucje te dotyczyć będą nieznanej szerzej w Polsce tzw. konkurencji platformowej (szczególnie ostatnio promowanej przez Komisję UE). W artykule autor opisuje w pierwszej kolejności, do kogo będą skierowane te nowe zasoby informacji, następnie sugeruje ich zakres tematyczny. Co istotne, sugeruje także, jak stworzyć nowe konstrukcje prezentacji, tak aby ułatwić porównywanie. Ostatecznie wskazuje, jak zapewnić, aby na te platformy trafiały wyłącznie użyteczne dla odbiorców zasoby informacyjne, czyli tylko te, które służyć mogą do porównywania ofert. Pierwsze rozwiązanie polega na wprowadzeniu wprost na platformę kilku nowych obowiązków informacyjnych. Będą one ułatwić porównywanie nawet bardzo złożonych ofert. Druga propozycja odnosi się instytucji akredytacji, czyli do stworzenia nowych obligatoryjnych i cyklicznych ocen większych przedsiębiorców z określonych branż, wykonywanych przez podmioty akredytujące. Autor proponuje, aby wzorem rozwiązań z szkolnictwa wyższego akredytacje takie wykonywane byłyby wyłącznie przez niezależne podmioty, posiadające ekspertów o dużym poziomie wiedzy. W publikacji oba nowe rozwiązania są nie tylko wnikliwie opisane, ale w celu szybkiej realizacji w artykule podane są także istniejące już konstrukcje prawne, które można szybko adaptować lub przynajmniej naśladować.
 • Pozycja
  Możliwość złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie samego siebie
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022-12) Jeżak, Bartosz
  Celem niniejszego artykułu jest poruszenie wątku, dotyczącego możliwości złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie przez samego siebie. Obecnie przyjęta linia orzecznicza Sadu Najwyższego w sposób jasny wskazuje na możliwość złożenia takiego wniosku. W artykule poruszany zostaje wątek legalności złożenia takiego wniosku pod względem zdolności do czynności prawnej osoby chorej psychicznie/zaburzonej czy też cierpiącej na pewnego rodzaju upośledzenia umysłowe.
 • Pozycja
  Administracyjno-prawne aspekty przewozu malarskich dzieł sztuki w Polsce
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022-12) Góźdź, Szymon
  Niniejszy artykuł stanowi przekrojowy przegląd wybranych zagadnień związanych z procesem przewozu malarskich dzieł sztuki w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów administracyjno-prawnych, niejako całościowo organizujących szereg czynności praktycznych związanych z logistyką procesu transportowego.