Wpływ nauki starożytnej Grecji na rozwój logiki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Pelczar, Aleksandra
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Rola logiki ma znaczny wpływ na życie codzienne. Już od czasów starożytnych zainteresowanie nią wykazywali wielcy myśliciele tacy jak Sokrates, Platon, Arystoteles czy Zenon z Elei. Obecny stan logiki jest wynikiem długotrwałego procesu jej ewolucji. Kluczową i fundamentalną rolę w jej kształtowaniu odegrały czasy starożytnej Grecji. W okresie od VI do IV wieku p.n.e., narodziły się podstawy myślenia logicznego, które miały dalekosiężny wpływ na późniejsze kształtowanie tej dziedziny. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istotnego wpływu starożytnej filozofii greckiej na rozwój nauki jaką jest logika. Ze względu na obszerny zakres tematyczny, autorka dokonała selekcji kluczowych zagadnień, które w jej przekonaniu najbardziej oddziaływało na rozwój tejże nauki. W przedmiotowym opracowaniu poruszone zostały tak istotne elementy jak metody Sokratesa, sylogizm czy strategia reductio ad absurdum, które prowadzą do głębszego zrozumienia podstaw logiki.
The role of logic in everyday life is of incredibly significant importance. Since ancient times, great thinkers such as Socrates, Plato, Aristotle, and Zeno of Elea have shown an interest in it. The present state of logic is the result of a prolonged process of evolution. The ancient Greek times played a pivotal and immensely foundational role in shaping it. From the 6th to the 4th century BCE, the foundations of logical thinking were born, which had a far-reaching impact on the later development of this field. The aim of this article is to present the significant influence of ancient Greek philosophy on the development of the science of logic. Due to the extensive thematic scope, the author has selected key issues that, in her opinion, had the most impact on the development of this science. This work delves into essential elements such as Socrates' methods, syllogism, and the reductio ad absurdum strategy, all of which lead to a deeper understanding of the fundamentals of logic.
Opis
Słowa kluczowe
logika , filozofia , starożytność , sylogizm , metody Sokratesa , Arystoteles , Zenon z Elei , reductio ad absurdum , logic , philosophy , antiquity , syllogism , Socratic methods , Aristotle , Zeno of Elea
Cytowanie
Ius et Administratio nr 3 (48) 2022, s. 47-56