Propozycje wzmacniania uczciwej konkurencji poprzez platformy konkurowania branżowego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Olszewski, Jan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Publikacja zawiera nowatorską propozycję w zakresie wprowadzenia do prawa polskiego dwu instytucji prawnych, które wspierać będą uczciwe konksurowanie. Instytucje te dotyczyć będą nieznanej szerzej w Polsce tzw. konkurencji platformowej (szczególnie ostatnio promowanej przez Komisję UE). W artykule autor opisuje w pierwszej kolejności, do kogo będą skierowane te nowe zasoby informacji, następnie sugeruje ich zakres tematyczny. Co istotne, sugeruje także, jak stworzyć nowe konstrukcje prezentacji, tak aby ułatwić porównywanie. Ostatecznie wskazuje, jak zapewnić, aby na te platformy trafiały wyłącznie użyteczne dla odbiorców zasoby informacyjne, czyli tylko te, które służyć mogą do porównywania ofert. Pierwsze rozwiązanie polega na wprowadzeniu wprost na platformę kilku nowych obowiązków informacyjnych. Będą one ułatwić porównywanie nawet bardzo złożonych ofert. Druga propozycja odnosi się instytucji akredytacji, czyli do stworzenia nowych obligatoryjnych i cyklicznych ocen większych przedsiębiorców z określonych branż, wykonywanych przez podmioty akredytujące. Autor proponuje, aby wzorem rozwiązań z szkolnictwa wyższego akredytacje takie wykonywane byłyby wyłącznie przez niezależne podmioty, posiadające ekspertów o dużym poziomie wiedzy. W publikacji oba nowe rozwiązania są nie tylko wnikliwie opisane, ale w celu szybkiej realizacji w artykule podane są także istniejące już konstrukcje prawne, które można szybko adaptować lub przynajmniej naśladować.
The publication contains an innovative proposal for the introduction into Polish law of two legal institutions that will support fair competition. These institutions will concern the so -called platform competition, which is not widely known in Poland (especially recently promoted by the EU Commission). In the article, the author first describes for whom these new information resources will be directed, then suggests their thematic scope. Importantly, he also suggests how to create new structures of presentation, so as to facilitate comparison. Finally, he shows how to ensure that only useful information resources are placed on these platforms, i.e. only those which can be used to compare offers. The first solution is to introduce directly on the platform several new information obligations. They will facilitate the comparison of even very complex offers. The second proposal relates to the institution of accreditation, that is, to create new mandatory and cyclical evaluations of larger entrepreneurs in specific industries, performed by accreditation bodies. The author proposes that, following the example of higher education, such accreditations would be performed only by independent bodies, with experts with a high level of knowledge. In the publication, both new solutions are not only thoroughly described, but for rapid implementation, the article also gives the existing legal constructions, which can be quickly adapted.
Opis
Słowa kluczowe
konkurencja , informacje , akredytacje , kognitywistyka , competition , information , accreditation , cognitive science
Cytowanie
Ius et Administratio nr 3 (48) 2022, s. 35-46