Rozdziały (KNH) / Chapters (CoH)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 102
 • Pozycja
  Konceptualizacja miłości przez niepełnosprawną intelektualnie nastolatkę
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020) Cempa-Włodarczyk, Klaudia
  Miłość, zgodnie z Biblią, jest najważniejszą wartością leżącą u podstaw wszelkich wartości człowieczeństwa. Miłość ma wiele wymiarów i jest obiektem licznych badań nie tylko filologicznych, ale także socjologicznych czy też psychologicznych. Autorka artykułu szuka odpowiedzi na pytania: Czy ta wartość jest zarezerwowana wyłącznie dla zdrowych jednostek? Czy o miłości wolno pisać, myśleć, marzyć i mówić tylko tym, których los nie doświadczył niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną? I wreszcie, co o miłości myśli młoda, nieuleczalnie chora dziewczyna? Czy rozumie miłość dosłownie, czy też potrafi nadać tej wartości inny wymiar? Ujęcie od kategoryzacji po językowy obraz świata pomoże nam zrozumieć badaną nastolatkę.
 • Pozycja
  Językowy obraz pracy w opinii studentów (na podstawie badań ankietowych)
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020) Zawadzka, Dominika
  Praca jest ważną wartością w życiu każdego człowieka. W ostatnich latach zaszło wiele znaczących zmian społecznych, które zmieniły spojrzenie wielu osób na tę wartość. Współcześni pracownicy są o wiele bardziej oddani swojej pracy i wykonują ją z pasją. Jednak prowadzi to także do większego skupiania się na osiąganiu sukcesów w życiu zawodowym, karierze oraz zarabianiu pieniędzy. Wszystkie te zmiany uwidaczniają się w języku. W niniejszym artykule zaprezentowane zostały badania ankietowe przeprowadzone wśród studentów, obrazujące ich spojrzenie na pracę jako wartość, ocenę jej ważności oraz poglądy młodych osób na zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich lat w postrzeganiu pracy.
 • Pozycja
  Nikt nie słucha, każdy zna – o wartościach eksponowanych w piosenkach disco polo na przestrzeni lat 1991–2018
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020) Kuraś-Szczepanek, Klaudia; Mormol, Paulina
  Niniejszy artykuł zawiera analizę językową i aksjologiczną wybranych piosenek disco polo, wydanych w latach 1991–2018. Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji hierarchii aksjologicznych w polskim społeczeństwie oraz ustalenie, czy tradycyjne wartości, takie jak Bóg, rodzina, zdrowie i przyjaźń, są wypierane przez wartości materialne i hedonistyczne. Metodologia przyjęta na potrzeby niniejszego opracowania obejmuje podejścia aksjologiczne zaproponowane przez J. Puzyninę i U. Kopeć. Materiał badawczy z kolei składa się z kilkudziesięciu utworów skomponowanych przez czołowych przedstawicieli nurtu muzyki disco polo, takich jak Bayer Full, Boys i Łobuzy, a także wykonawcę Tomasza „Niecika” Niecikowskiego.
 • Pozycja
  Gorzka prawda. Ojczyzna, naród i wolność jako wartości w piosenkach Jacka Kaczmarskiego
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020) Żołądź, Artur
  W artykule przeanalizowany został językowy obraz pojęć „ojczyzna”, „naród” i „wolność” w piosenkach Jacka Kaczmarskiego. Obraz tych wartości w tekstach poety odzwierciedla jego stosunek do komunistycznej ojczyzny, a także państwa, które zmieniło swoje oblicze w wyniku przemian demokratycznych. Rozczarowanie krajem ojczystym, narodem, który go zamieszkuje i wątpliwą wolnością odbijają się w zaangażowanej poezji Jacka Kaczmarskiego poprzez charakterystyczne słowa lub sformułowania. Wychwytywaniem leksemów i fraz, będących interpretacją przeciętnego użytkownika języka, zajmuje się analiza językowego obrazu świata. Jest to narzędzie badań lingwistyki kognitywnej. Przy jego pomocy zostały wykazane negatywne opinie poety o ojczyźnie, narodzie i wolności. Obraz tych wartości, który pozostawił po sobie Jacek Kaczmarski, przełamuje mit „barda Solidarności”, towarzyszący poecie od początku jego kariery. Niewolę ukazują leksemy związane z życiem psa: buda, łańcuch, przynależnością do grupy ludzi (my), w której zanika niepowtarzalność jednostki, a także fakt, że wolność potrzebuje strażników. Ojczyzna, którą opisuje poeta, jest czerwona, czyli komunistyczna. Według podmiotu lirycznego w piosenkach Jacka Kaczmarskiego Polska jest wersalskim bękartem lub prywatną ojcowizną szlachty. Naród zaś od wieków był podzielony, o czym świadczy użyty przez poetę podział Polaków według osi oni–my. Żołnierz Armii Krajowej nie jest w stanie zaufać przedstawicielowi Armii Ludowej, pomimo że łączy ich ten sam wróg. Jacek Kaczmarski przedstawia też megalomanię Sarmatów, którzy określają inne narody pejoratywnymi i stereotypowymi sformułowaniami. Językowy obraz świata, jako zespół subiektywnych sądów o świecie, jest lingwistyczną interpretacją rozumienia słów lub zdań przez przeciętnego użytkownika języka. Badanie obrazu świata wytworzonego przez poetów jest użyteczne w analizie społecznych niepokojów danej epoki, a także w interpretacji poszczególnych znaków językowych, co jest niezbędne w kognitywnych badaniach nad językiem.
 • Pozycja
  Wartościowanie w komentarzach internetowych (na przykładzie fanpage’u Katarzyny Michalak)
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020) Drozd, Barbara
  Celem artykułu jest analiza komentarzy internetowych na fanpage’u, skupionych wokół tematu związanego z twórczością Katarzyny Michalak, pisarki, która zyskuje coraz większą popularność wśród czytelniczek należących do różnych pokoleń. Językowa analiza komentarzy ma służyć odpowiedzi na pytania: czy i w jaki sposób komentarze odnoszą się do tematu wpisu? Czy służą wartościowaniu pisarki, jej blogu czy jej dorobku, a także: w jaki sposób i za pośrednictwem jakich środków językowych to wartościowanie się przejawia?