Ius et Administratio 4/2013

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 5
 • Pozycja
  Ewolucja instytucji nadzoru budowlanego w Polsce
  (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Zwolak, Sławomir
  Przedmiotem niniejszego opracowania jest ukazanie instytucji nadzoru budowlanego na przestrzeni całego okresu jego funkcjonowania. Powstanie instytucji nadzoru budowlanego związane było z koncepcją policji budowlanej, pojmowanej jako władztwo nad realizowaniem formalnych i materialnych przepisów budowlanych. Na przestrzeni całego ustawodawstwa nadzór budowlany podlegał różnym przeobrażeniom organizacyjnym w zależności od przeprowadzanych reform w sferze administracji publicznej. Zarysowana ewolucja instytucji nadzoru budowlanego stanowi tło, które miało wpływ do wykrystalizowania się obecnego modelu nadzoru budowlanego.
 • Pozycja
  Конституционные нормативно-правовые гарантии обеспечения права граждан на публичные объединения в Украине: теория и практика
  (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Росихина, Виктория
  The article deals with the constitutional guarantees of the right of citizens for public associations in Ukraine. In particular, the expediency of allocation of constitutional legal guarantees for the provision of specified rights of citizens, gives their definition and classification, analyses the contents and purpose of these guarantees.
 • Pozycja
  Kompetencje Prezydenta RP wobec sił zbrojnych w pracach nad Konstytucją w latach 1919-1921
  (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Nowak, Krystian
  Po ponad stu latach braku niezależności państwo polskie stanęło przed zadaniem określenia pozycji ustrojowej Prezydenta RP wobec sił zbrojnych. Podczas debaty parlamentarnej skupiono się na problematyce możności łączenia w jednym ręku władzy prezydenta i naczelnego wodza. Przedstawiciele lewicy opowiadali się za sprawowaniem przez prezydenta naczelnego dowództwa w czasie wojny. Ostatecznie zwyciężyła koncepcja popierana przez ugrupowania prawicowe i centroprawicowe – przyznano prezydentowi najwyższe zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi bez możliwości sprawowania dowództwa nad armią w czasie wojny. Cały proces legislacyjny pokazał niedojrzałość ówczesnej dyskusji parlamentarnej.
 • Pozycja
  Zakres orzekania Sądu Najwyższego rozpatrującego przekazane przez sąd odwoławczy zagadnienie prawne w sprawie karnej
  (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Klejnowska, Monika
  Artykuł dotyczy rozstrzygania przez Sąd Najwyższy zagadnienia prawnego, z którym występuje do niego sąd odwoławczy, jeśli wymagana jest zasadnicza wykładnia ustawy. Zaprezentowano w nim formę kierowanego zagadnienia prawnego oraz tryb jego rozpoznawania i orzekania o nim. Zasadnicza teza zawarta w uchwale Sądu Najwyższego po rozpoznaniu zagadnienia prawnego musi jednoznacznie i bezpośrednio nawiązywać do zagadnienia przedstawionego przez sąd odwoławczy oraz do realiów rozpatrywanej konkretnej sprawy karnej.
 • Pozycja
  Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej z art. 387 k.p.k. w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z dnia 27 września 2013 r.
  (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Bachurska, Beata
  W artykule została omówiona jedna z najbardziej klasycznych form konsensualnego sposobu zakończenia procesu karnego – instytucja dobrowolnego poddania się karze, która wraz z wejściem w życie zmian wynikających z uchwalonej przez Sejm ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw znacząco zmieni swój dotychczasowy kształt. Autorka pominęła tutaj rozważania ściśle teoretyczne, skupiając się jedynie na zagadnieniach proceduralnych. Publikacja stanowi próbę oceny uchwalonych zmian oraz odpowiedzi na pytanie, czy faktycznie środki zastosowane przez polskiego ustawodawcę są gwarantem właściwych proporcji między postulowaną efektywnością, szybkością i sprawnością postępowania a realizacją celów i zadań procesu karnego.