Ewolucja instytucji nadzoru budowlanego w Polsce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Zwolak, Sławomir
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ukazanie instytucji nadzoru budowlanego na przestrzeni całego okresu jego funkcjonowania. Powstanie instytucji nadzoru budowlanego związane było z koncepcją policji budowlanej, pojmowanej jako władztwo nad realizowaniem formalnych i materialnych przepisów budowlanych. Na przestrzeni całego ustawodawstwa nadzór budowlany podlegał różnym przeobrażeniom organizacyjnym w zależności od przeprowadzanych reform w sferze administracji publicznej. Zarysowana ewolucja instytucji nadzoru budowlanego stanowi tło, które miało wpływ do wykrystalizowania się obecnego modelu nadzoru budowlanego.
The paper aims at presenting the institution of construction supervision throughout the entire period of its functioning. Creation of the institution of construction supervision was associated with the concept of the construction police, conceived as a sway towards achieving the procedural and substantive rules of construction. Over the whole legislation construction supervision was subject to various organizational transformations, depending on the process of reform in public administration. The outlined evolution of the institution of construction supervision is the background, which affected the crystallization of the current model of construction supervision.
Opis
Słowa kluczowe
nadzór budowlany , construction supervision , policja budowlana , prawo budowlane , struktura organizacyjna , organy administracji publicznej , construction police , construction law , organizational structure , administrative public organs
Cytowanie