Przedsiębiorstwo i region z. 9/2017

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 17
 • Pozycja
  Career aspirations of economics students on the example of UMCS Faculty of Economics
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017) Panasiuk, Magdalena
  W artykule podjęto rozważania na temat aspiracji zawodowych studentów studiów ekonomicznych należących do pokolenia Z. Celem artykułu jest określenie aspiracji zawodowych młodych osób dopiero wkraczających na rynek pracy. Czynniki wpływające na przyszłą satysfakcję z pracy, a tym samym chęć jej wykonywania, są zróżnicowane. Dla jednych czynnikiem motywującym będzie wysokie wynagrodzenie, natomiast dla innych będzie to dobra atmosfera w firmie bądź jej pozycja na rynku. W artykule scharakteryzowano również sytuację na polskim rynku pracy. W pracy wykorzystano literaturę przedmiotu, informacje o działaniach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 r. wśród 170 studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 • Pozycja
  Owner/Manager Core Competencies in Enterprise Performance in SMEs – Selected Competency Models
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017) Ohimor, Joseph
  Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają znaczące role w gospodarkach regionalnych i krajowych. Rozpoznawanie kompetencji właściciela/menadżera, które przyczyniają się do osiągania doskonałych wyników przez niektórych, podczas gdy inni osiągają wyniki przeciętne lub gorzej, jest istotne w zarządzaniu przedsiębiorstwem we współczesnej gospodarce opartej o wiedze. Łatwo jest zauważyć w istniejącej literaturze przedmiotu różnicy w zastosowania tych samych pojęć, co jest wynikiem braku spójności w ich definicji. Budowanie modeli kompetencji właściciela MŚP jest jeden ze sposobów uporządkowanie wiedzy w tej materii. Jest to również sposób zbadania czynników kompetencyjnych wpływających na efektywności działania MŚP. Celem pracy była identyfikacja i analiza modeli kompetencji, ich elementów składowych, których rozpoznanie jest niezbędne dla lepszego rozumienia tego zjawiska. Narzędzie badawcze stanowił przegląd literatury obejmującej aktualne badania naukowe.
 • Pozycja
  Vietnam Asset Management Company as a tool for improving asset quality of Vietnamese banks
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017) Kozak, Sylwester; Hoang, Anh Thi Mai
  Artykuł koncentruje się na zbadaniu zakresu odpowiedzialności i skuteczności Wietnamskiej Agencji Zarządzania Aktywami (VAMC), która została ustanowiona w celu poprawy jakości aktywów banków wietnamskich. Na podstawie danych VAMC i Narodowego Banku Wietnamu (SBV) wykazano, że VAMC w znaczący sposób przyczyniła się do zmniejszenia wskaźnika kredytów nieregularnych i likwidacji złych długów instytucji kredytowych. W wyniku działań VAMC wskaźnik NPL dla sektora bankowego obniżył się poniżej 3% w 2015 roku, tj. docelowego limitu ustalonego przez SBV. Jednakże restrukturyzacja długów nie jest efektywnie prowadzona, gdyż wierzytelności przeterminowane są tylko tymczasowo przekazywane z banków do VAMC. VAMC odzyskuje średnio poniżej 10% tych wierzytelności, co zmusza banki do samodzielnego zarządzania kredytami nieregularnymi. Świadczy to o tym, że rzeczywista jakość aktywów sektora bankowego w Wietnamie nie została w całości udoskonalona przez sprzedaż złych długów do VAMC.
 • Pozycja
  Knowledge management in cocoa artisanal firms. The case of ‘El Oro’ province (Ecuador)
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017) Claver-Cortés, Enrique; González Illescas, Mayiya; Zaragoza-Sáez, Patrocinio Carmen; Vargas Jiménez, Mónica
  Celem badań jest identyfikacja praktyk zarządzania wiedzą realizowanych przez stowarzyszenia, które przetwarzają kakaowe wyroby rzemieślnicze w prowincji El Oro (Ekwador), z uwzględnieniem wymiarów wytwarzania, transferu i zastosowania wiedzy. Poprzez analizę praktyk organizacyjnych ukierunkowanych na wiedzę wyodrębnić można czynniki, które przyczyniają się do ich rozwoju lub ograniczenia, generowania wyróżniających się kluczowych kompetencji z potencjałem uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej. Dokonano przeglądu literatury dotyczącej poglądów opartych na zasobach oraz teorii zdolności dynamicznych jako podstawy podejścia opartego na wiedzy. Przeprowadzono jakościową metodologię opartą na częściowo ustrukturyzowanym wywiadzie. Wywiad został zaprojektowany zgodnie z wymiarami wiedzy wskazanymi w literaturze a oprogramowaniem, do analizy zostało użyte oprogramowanie typu T-Lab (wersja 8). Głównymi informatorami byli menedżerowie, a badaniom poddano siedem stowarzyszeń kakao. Wyniki pokazują, że generowana wiedza znajduje odzwierciedlenie w poszukiwaniu i wykorzystaniu możliwości wynikających z dobrych relacji ze środowiskiem zewnętrznym. Transfer wiedzy odbywa się głównie poprzez socjalizację. Zastosowanie wiedzy może mieć miejsce przy opracowywaniu strategii różnicowania, poprzez ulepszenie prezentacji produktów, nowych opakowań, etykiet czy też nowych pochodnych.
 • Pozycja
  Comparision of tax systems of Poland and Slovak Republic
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017) Filip, Paulina; Grzebyk, Mariola; Bánociová, Anna; Andrejovská, Alena
  Polska i Republika Słowacka uległy zasadniczym zmianom na początku lat 90. ubiegłego wieku. Wspomniane zmiany miały znaczący wpływ na obszary polityczne, gospodarcze i społeczne obu krajów. Zmiany polityczne spowodowały ustanowienie nowych zasad legislacyjnych i doprowadziły do wdrożenia niezbędnych reform podatkowych. Nowe systemy podatkowe musiały odzwierciedlać warunki rynkowe i kładły duży nacisk na uproszczenie systemu podatkowego. Oba kraje postanowiły zastosować obowiązujące elementy prawa podatkowego, które odzwierciedlają równość wszystkich form własności i akceptują rynkowe formy funkcjonowania gospodarki. Celem tego artykułu jest wyjaśnienie obowiązujących systemów podatkowych w Polsce i na Słowacji.