Wybrane elementy gospodarowania odpadami w gminie Kańczuga

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Żyga, Sabina
Kostecka, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Gospodarka odpadami jest ważną częścią organizacji życia i zrównoważonego rozwoju. Wykonano analizę danych odnoszących się do stanu gospodarki odpadami w Gminie Kańczuga w latach 2013–2019. Dokonano diagnozy systemu gospodarki odpadami na terenie tej gminy wykorzystując elementy metody SWOT. Przeprowadzono także ankietę która pozwoliła na ocenę wybranych zachowań mieszkańców gminy i zbadanie problemu czy gospodarka odpadami w gminie Kańczuga jest zgodna z założeniami ochrony środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju. Podjęcie tego tematu umożliwiło wyciągnięcie wniosków odnośnie realnych potrzeb Gminy i działań naprawczych w zakresie organizacji gospodarki odpadami.
Waste management is an important part of the organization of life and sustainable development. In 2013-2019, an analysis of data related to the state of waste management in the municipality of Kańczuga was carried out. Using elements of the SWOT method, a diagnosis was made of the waste management system in this municipality. A questionnaire was also administered that assessed the selected behavior of the inhabitants of the municipality and examined whether waste management in the municipality of Kańczuga is in line with the environmental objectives of sustainable development. The adoption of this topic has made it possible to draw conclusions about the real needs of the municipality and corrective measures in the field of waste management organization.
Opis
Słowa kluczowe
gospodarka odpadami , diagnoza , odpady komunalne , ankieta , gmina , waste management , diagnosis , municipal waste , questionnaire , commune
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 25, cz. 1 (2021), 83–95