Społeczna odpowiedzialność stowarzyszeń charytatywnych w świetle badań empirycznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Gała, Sebastian
Mazur, Barbara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Artykuł poświęcony został problematyce społecznej odpowiedzialności organizacji pozarządowych. Ocenie poddane zostały działania podejmowane przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta działające na obszarze Powiatu świdnickiego. W części pierwszej artykułu zaprezentowane zostały zagadnienia związane z koncepcją społecznej odpowiedzialności organizacji biznesowych i pozarządowych. W części drugiej przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych pośród osób korzystających z pomocy Towarzystwa oraz przedstawicieli lokalnej społeczności nie korzystających z takiej pomocy. Wyniki badań ankietowych potwierdziły przyjęte w badaniu założenia, że wraz ze wzrostem liczby działań Towarzystwa, rośnie świadomość problemu ubóstwa i bezdomności, a także rośnie jakość życia ludzi dotkniętych wspomnianymi problemami. Wnioski płynące z badań przedstawione zostały w końcowej części artykułu.
The article is devoted to the social responsibility of non-governmental organizations. Activities undertaken by St. Brother Albert Aid Society operating in the district of Świdnik have been assessed. The first part of the article presents issues related to the concept of corporate social responsibility of business and non-governmental organizations. The second part presents the results of research conducted among people using the Society's help and representatives of the local community who do not use such assistance. The results of the survey confirmed the assumptions adopted in the study that with the increase in the number of activities of the Society, the awareness of the problem of poverty and homelessness grows, as well as the quality of life of people affected by these problems. The conclusions from the research are presented at the end of the article.
Opis
Słowa kluczowe
społeczna odpowiedzialność biznesu , Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta , działania charytatywne , corporate social responsibility , St. Brother Albert Aid Society , charity
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 25, cz. 1 (2021), 27–36