Ius et Administratio 4/2014

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 9
 • Pozycja
  Sprawozdanie z seminarium „Służby specjalne w demokratycznym państwie prawa”, 24 października 2014r.
  (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014) Ura, Michał
 • Pozycja
  Civil Society and Governance in China, red. J. Yu, S. Guo, wydanie pierwsze, Palgrave Macmillan, Nowy Jork 2012, ss. 240
  (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014) Feczko, Piotr
 • Pozycja
  Protection of Health as Public Interest Par Excellence in the Slovak Legal System
  (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014) Zvolenská, Zuzana
  The Constitution of the Slovak Republic in Article 40 provides for the right to health protection. The state is obliged to provide its citizens, under the conditions set by the law, on the basis of health insurance, with the right to free of charge health care and sanitary aids. The modern systems providing the citizens’ right to health protection are influenced by three factors: tradition, the level of scientific knowledge and at last, but not least, by the state’s economic possibilities. There exists no social consensus about an optimal organization of the health system. The requirement of establishing a balance between the adequacy of the amount of the invested financial means and the real results of health care, measured in particular in the estimated living longevity, is constantly getting urgent. The state is obliged to provide the largest possible availability of health care in accordance with the newest knowledge of science, research and rational pharmacotherapy. If a forced restriction of the ownership right is inevitable for the achievement of this aim, the state finds a legal basis for it in domestic, community and international law. However, such intervention is legitimate only by keeping four cumulatively determined conditions: admissibility only to an inevitable extent, in public interest, under the law and for an adequate compensation. These legal institutions are legislatively not defined, are always assessed within the context of a concrete matter and are temporarily and locally altering.
 • Pozycja
  „Sposób zwyczajowo przyjęty” – rola i znaczenie w przekazywaniu informacji o prawie miejscowym dla społeczności lokalnej
  (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014) Zadworny, Daniel
  Podawanie informacji o prawie w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie jest określeniem często pojawiającym się w obowiązujących aktach prawnych. Zasadniczo ten sposób przekazywania informacji ma gwarantować realizację zasady jawności prawa obowiązującego lokalnie. Czy jednak za samym sformułowaniem kryje się czytelny desygnat odpowiadający wskazanemu terminowi? Niniejszy artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na to pytanie. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie historycznych i obecnie obowiązujących regulacji prawnych odnoszących się do zwyczajowego sposobu informowania o prawie obowiązującym lokalnie. W ramach opracowania wykonano analizę wybranych przepisów ustawowych nawiązujących do sposobu zwyczajowego informowania o prawie obowiązującym lokalnie w trzech aspektach realizacji zasady jawności prawa, tj. tworzenia prawa miejscowego, jego obowiązywania oraz podnoszenia świadomości prawnej jego adresatów. Poruszono także zagadnienia kompetencji właściwego organu samorządu gminnego do określenia zwyczajowego sposobu przekazywania informacji o prawie obowiązującym lokalnie. Ponadto wskazano propozycje wykorzystania nowych kanałów przepływu informacji o prawie lokalnym do mieszkańców danej społeczności, podając dobre praktyki w tym zakresie.