„Sposób zwyczajowo przyjęty” – rola i znaczenie w przekazywaniu informacji o prawie miejscowym dla społeczności lokalnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Zadworny, Daniel
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Podawanie informacji o prawie w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie jest określeniem często pojawiającym się w obowiązujących aktach prawnych. Zasadniczo ten sposób przekazywania informacji ma gwarantować realizację zasady jawności prawa obowiązującego lokalnie. Czy jednak za samym sformułowaniem kryje się czytelny desygnat odpowiadający wskazanemu terminowi? Niniejszy artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na to pytanie. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie historycznych i obecnie obowiązujących regulacji prawnych odnoszących się do zwyczajowego sposobu informowania o prawie obowiązującym lokalnie. W ramach opracowania wykonano analizę wybranych przepisów ustawowych nawiązujących do sposobu zwyczajowego informowania o prawie obowiązującym lokalnie w trzech aspektach realizacji zasady jawności prawa, tj. tworzenia prawa miejscowego, jego obowiązywania oraz podnoszenia świadomości prawnej jego adresatów. Poruszono także zagadnienia kompetencji właściwego organu samorządu gminnego do określenia zwyczajowego sposobu przekazywania informacji o prawie obowiązującym lokalnie. Ponadto wskazano propozycje wykorzystania nowych kanałów przepływu informacji o prawie lokalnym do mieszkańców danej społeczności, podając dobre praktyki w tym zakresie.
Providing with the information concerning the law in a traditional for this area way is a term which frequently appears in the legal acts being in force. Basically, this method of giving out the information is intended to guarantee the implementation of the principle of the publicity of the local law. However, does the formulation introduce a clear designation for the indicated term? This article takes up an attempt to answer this question. The aim of this study is to present historical and current law regulations which are related to the habitual way of informing about the local law. As a part of the essay, the analysis of selected laws which refer to the traditional way of informing about the local acts was made. It took into consideration three aspects of the implementation of the principle of law publicity, i.e. creation and obligation of the local law, as well as increasing the level of legal awareness among its recipients. Moreover, the idea of appropriate authority’s competence within the local government to determine the customary way of providing with information about the law locally in force has been touched upon. There have also been presented some proposals to use new flow channels of the information on the local law to the residents of the community, given as the examples of good practice in this field.
Opis
Słowa kluczowe
prawo miejscowe , sposób zwyczajowo przyjęty , ogłaszanie aktu prawa miejscowego , referendum lokalne , zasada jawności prawa , local law , customary manner , announcing the act of the local law , local referendum , the principle of law publicity
Cytowanie