Nadużycia prokuratorów w Ameryce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Licak, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Prokuratorzy obdarzeni są szeroką władzą dyskrecjonalną dotyczącą sposobu prowadzenia spraw karnych. Jednak niektóre ich praktyki, choć nie zawsze do końca niezgodne z obowiązującym prawem, mogą wzbudzać wątpliwości w sferze etyczno-moralnej. Oskarżony może wówczas bronić się, twierdząc, że prokurator działał „nie fair”. Nadużycia władzy prokuratorskiej podkopują zaufanie opinii publicznej w uczciwość systemu prawnego. Zjawisko to osłabia także zdolność sądów „do poszukiwania sprawiedliwości”. Głównym powodem nadużyć władzy prokuratorskiej jest gorliwość prokuratorów w dążeniu do uzyskania skazania oskarżonych. Dążąc do wysokiego wskaźnika skazań, nie ujawniają oni dowodów korzystnych dla oskarżonego. Wielkim zagrożeniem dla rzetelności procesu w sprawach karnych jest ukrywanie przez prokuratorów dowodów, mogących świadczyć o niewinności oskarżonych. Nadużycie władzy jest także ewidentne wówczas, gdy prokurator zezwala na wykorzystanie fałszywych zeznań. W takim przypadku prawo oskarżonego do uczciwego procesu jest naruszone. Nadużycia prokuratorskie są tak rozpowszechnione, gdyż zbyt niskie są kary za nieuczciwe zachowania. Większość sankcji nie dotyka prokuratora osobiście, a poza tym korzysta on z całkowitego immunitetu w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku z pełnioną funkcją.
Prosecutors are given wide discretion about the way they conduct criminal cases. Some practices, which are however not always considered to be illegal, can rise doubt in the field of ethics. The defendant may argue then that the prosecution acted in an "unfair" manner. Prosecutorial misconduct weakens public trust and compromises the integrity of the legal system. It also undermines the ability of the courts “to seek justice”. The main reason of the misconduct is focus on conviction. In the pursuit of high conviction rate they fail to turn over factual evidence that is favorable to the defendant. The great threat to fair process in criminal cases comes from prosecutor hiding evidence, which can indicate innocence of the defendant. Misconduct is also evident, when prosecutors allow the use of perjured testimony. In such a case defendant's right to a fair trial is violated. Prosecutorial misconduct is so widespread because of the inadequacy of penalties applied in the event of unethical behavior. Most of the sanctions do not hold prosecutors personally accountable and their immunity protects them from any civil liability that might arise due to their work.
Opis
Słowa kluczowe
prokuratorzy , odpowiedzialność , władza dyskrecjonalna , plea bargaining , nadużycie , dowód , zeznanie , sądy , sprawiedliwość , skazanie , prosecutors , liability , discretion , misconduct , evidence , testimony , courts , justice , conviction
Cytowanie