Determinanty ingerencji nadzorczej i sądowej kontroli działalności polskiego związku sportowego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Dytko, Jan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Polski związek sportowy jest organizacją o statusie stowarzyszenia, którego cele działalności zorientowane są na organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa w danej dyscyplinie sportu. Podstawę działalności polskich związków sportowych stanowi ustawa o sporcie oraz statut, który podlega zatwierdzeniu przez Ministra Sportu i Turystki w formie decyzji administracyjnej. Polski związek sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Jako autonomiczna organizacja podlega nadzorowi weryfikacyjnemu Ministra Sportu i Turystyki. Jedynym kryterium nadzoru jest legalność, a katalog środków nadzorczych ma charakter zamknięty. Najbardziej radykalnym środkiem nadzorczym jest uchylenie decyzji władz związku. Polski związek sportowy winien respektować unormowania konstytucyjnych źródeł prawa. Za nieprzestrzeganie tego wymogu sąd rejestrowy może zawiesić władze związku. Gdy naruszenie prawa bądź statutu ma charakter uporczywy, sąd może związek rozwiązać, co skutkuje utratą jego bytu prawnego.
A Polish sports association is an organization which has an association status and the objectives of its activity are to organize and effectuate competition in a given sport discipline. The legislative basis for the activities of the Polish sports associations is constituted by the sports law and a statute which is subjected to the approval of the Minister of Sport and Tourism in the form of an administrative decision. A Polish sports association is endowed with the legal personality from the moment it is put into the National Court Register docket. As an autonomous organization, it is supervised by the Minister of Sport and Tourism. The only criterion for the supervision is legality and the catalogue of supervisory measures is closed. The most radical among them is a repeal of a decision of the association’s authorities. The Polish sports association has to respect the constitutional sources of law. If it disobeys these regulations, the registry court may suspend the association’s authorities. If the violation of the law or statute is persistent the court may disband it, which results in the loss of its legal personality.
Opis
Słowa kluczowe
polski związek sportowy , autonomiczne stowarzyszenie sportowe , nadzór , legalność , kryterium nadzoru , Polish sports association , autonomous sports association , control , legality , supervision criteria , judicial control
Cytowanie