Argumentationsindikatoren in deutschen Interviews und Diskussionen

Abstrakt
Każdy proces argumentacji może zostać przypisany konkretnemu schematowi argumentacyjnemu, rozumianemu jako pewna relacja pomiędzy głoszonym punktem widzenia a podnoszonym argumentem. Pragma-­‐dialektyka rozróżnia trzy schematy argumentacyjne, t. j. argumentację w oparciu o relację: analogiczną, kauzalną i symptomatyczną. Co więcej autorzy pragma-­‐dialektycznej teorii argumentacji, tzn. Frans H. van Eemeren i Rob Grootendorst (zmarły w 2000 r.), jak również ich następcy, a mianowicie Peter Houtloser i A. Francisca Snoeck Henkemans, stworzyli katalog angielskich słów i zwrotów, które są typowe dla poszczególnych schematów i są określane jako indykatory argumentacji. Ich obecność w tekście może posłużyć za wskazówkę, iż podnoszony jest jakiś argument. Ponadto istnieją typowe pytania krytyczne, które mogą zostać zadane w celu określenia typu argumentacji. Niniejsza dysertacja ma zatem na celu stworzenie listy słów i zwrotów, które wskazują na daną relację w procesie argumentowania w oparciu o mówiony język niemiecki, a konkretnie na podstawie wywiadów i dyskusji.
Every argumentation can be attributed to a specific argumentation scheme, understood as a certain relation between the raised standpoint and the argument advanced. The pragma-­‐dialectics distinguishes between three argumentation schemes, i.e. between argumentation based on: a relation of analogy, a causal relation and a symptomatic relation. Moreover, the authors of the pragma-­‐dialectical argumentation theory, i.e. Frans H. van Eemeren and Rob Grootendorst (died 2000) as well as their successors, including Peter Houtloser and A. Francisca Snoeck Henkemans, have created a catalogue of English words and phrases that are typical of the particular scheme and are termed as argumentative indicators. Their presence in a text can serve as an indication of the fact that an argument is being advanced. Furthermore, there are typical critical questions that can be asked in order to determine what type of argument is used. An attempt is therefore made to list words and expressions which indicate certain relation in argumentation, presented in spoken German based on text passages from interviews and discussions
Opis
Słowa kluczowe
indykator , wywiad , dyskusja , pragma-dialektyka­ , argumentacja , argumentative indicator , interview , discussion , pragma-dialectics­ , argumentation
Cytowanie