Znaleziska belemnitów z wczesnośredniowiecznego Kałdusa. Antropologia kulturowa i jej znaczenie w interpretowaniu i zastosowaniu metod badawczych w archeologii

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Banasiak, Patryk
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Koło Naukowe Studentów Muzeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Belemnity są paleontologii znane od lat, lecz ich rola i znaczenie jako kategorii zabytków archeologicznych rzadko funkcjonuje w świadomości współczesnych badaczy. Studia etnologiczne i archeologiczne nad znaczeniem kulturowym belemnitów jednoznacznie wskazują na ważną rolę, jaką pełniły w kulturze duchowej dawnych społeczności. Dlatego też autor chciałby spróbować odpowiedzieć na kilka zasadniczych pytań wyznaczających zakres podejmowanej problematyki badawczej. Obejmuje ona stan badań historyczno-etnologicznych i ich wpływ na metodykę i próby interpretacji archeologicznych znalezisk belemnitów. Swoje studia autor opiera na znaleziskach z kompleksu osadniczego w Kałdusie. Kluczowym elementem jest część poświęcona próbie interpretacji badanego materiału źródłowego. W wyniku tej próby autor chciałby omówić aspekt przejawów kultury duchowej Słowian. Przedstawiany problem stanowi równocześnie przyczynek do rozważań nad rolą, znaczeniem i miejscem antropologii kulturowej we współczesnej archeologii.
Opis
Słowa kluczowe
archeologia , paleontologia , etnologia , traseologia , Kałdus , belemnity , ceraunie , kamienie piorunowe
Cytowanie
Młoda Muzeologia T. 2 (2017), s. 69–75