Wykorzystanie technologii multimedialnych w nauczaniu historii – poziom gimnazjum

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Papier, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł dotyczy wykorzystania technologii multimedialnych w nauczaniu historii. Współczesna młodzież należy do pokolenia, które określane jest mianem „cyfrowych tubylców”, czyli osób traktujących istnienie wirtualnej rzeczywistości jako naturalny element otaczającej rzeczywistości. Zastosowanie multimediów na lekcjach historii wykorzystane może być zarówno jako element wzbogacający realizowany temat, np. w formie fragmentu filmu, prezentacji, jak też w formie samodzielnej pracy wykonanej przez uczniów, tj. przygotowanie mapy online, zrealizowanie zadania w oparciu o źródła zamieszczone w sieci. W konsekwencji użycie technologii multimedialnych w procesie lekcyjnym powinno nie tylko wzbogacać prowadzone zajęcia pod względem merytorycznym, ale także oddziaływać na motywację uczniów.
The article concerns the use of multimedia technology in the teaching of history. Today's youth belongs to the generation which is called as “digital native”. It means that they treat the existence of virtual reality as a natural part of the surrounding reality. The use of multimedia during history lessons can be used as an enrichment component for the matter presented by the teacher, for example in the form of a clip of the film or presentation. The multimedia can be also used by the students in the form of individual work, it means: the preparation of online maps, completion of tasks based on sources included in the network. Consequently, the use of multimedia technology in the lesson should not only enrich conducted classes in terms of content, but also affect the motivation of students.
Opis
Słowa kluczowe
gimnazjum , multimedia , historia , lower secondary school , multimedia , history
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 12 (2017), s. 168–179