Ocena nowych metod terapeutycznych w leczeniu łuszczycy plackowatej i uogólnionej łuszczycy krostkowej

Abstrakt
Około 70-80% pacjentów dotkniętych jest łagodną lub średniociężką postacią łuszczycy plackowatej i zazwyczaj wymaga jedynie leczenia miejscowego. Pierwsza praca miała na celu ocenę wpływu cefazoliny na model 3D ludzkiej tkanki łuszczycowej oraz ocenę jej skuteczności i tolerancji w porównaniu z maślanem hydrokortyzonu w miejscowym leczeniu łuszczycy. Drugie badanie miało na celu ocenę skuteczności 650-sekundowego lasera neodymowo-yagowego w terapii pojedynczych blaszek łuszczycowych, a także ewaluację przydatności dermatoskopii w przewidywaniu odpowiedzi na tą terapię. W trzeciej pracy zaprezentowano dwóch pacjentów z łuszczycą krostkową uogólnioną skutecznie leczonych infliksymabem, a także dokonano przeglądu piśmiennictwa oceniającego aktualne dostępne dane dotyczące zastosowania infliksymabu w łuszczycy krostkowej uogólnionej. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że miejscowo aplikowana cefazolina wykazuje działanie immunomodulujące i przeciwzapalne i może stanowić interesującą opcję terapeutyczną w leczeniu miejscowym łuszczycy, jednak konieczne są dalsze badania nad jej skutecznością i bezpieczeństwem. Wykazano także, iż terapia miejscowa pojedynczych blaszek łuszczycowych przy użyciu lasera neodymowo-yagowego w większości przypadków w niewielkim stopniu przyczynia się do poprawy w ich zakresie, a w kwalifikacji pacjentów mogących odnieść ewentualne korzyści z leczenia pojedynczych blaszek łuszczycowych za pomocą lasera neodymowo-yagowego przydatna może być inflamoskopia. Analiza piśmiennictwa oraz przedstawionych przypadków wykazała, że infliksymab wydaje się być bezpieczną i skuteczną metodą leczenia łuszczycy krostkowej uogólnionej, ponadto może być stosowany w terapii łączonej z niskimi dawkami acytretyny, umożliwiając długoterminową kontrolę choroby przy jednoczesnej dobrej tolerancji leczenia.
About 70-80% of patients with psoriasis suffer from mild disease, and new modalities of topical treatment are urgently needed. The first study aimed to evaluate the effects of cefazolin in 3D human psoriasis skin model and to assess the efficacy and tolerability of topical cefazolin in comparison to topical hydrocortisone butyrate in the treatment of psoriasis. tolerated and no significant adverse events were observed. The second study aims to evaluate the effectiveness of 650-microsecond 1064-nm Nd:YAG laser in the therapy of psoriatic plaques and assess the utility of dermoscopy in predicting treatment response. In the third paper, we have presented two patients with GPP treated with infliximab (Ifx). Based on these studies, it has been shown that cefazolin can be considered as an interesting therapeutic option with immunomodulatory and anti-inflammatory properties, but more research is needed to prove its effectiveness and safety. Moreover, it has been demostrated that microsecond Nd:YAG laser treatment may provide some improvement of psoriatic plaques and inflammoscopy may be useful in identifying patients who will benefit most from the procedure. A literature review and an analysis of the presented cases showed that Ifx seems to be a safe and highly effective treatment option for GPP. Ifx may also be safely combined with low-dose acitretin to achieve long-term control of GPP while maintaining a good tolerance of the therapy.
Opis
Promotor: prof. dr hab. n. med. Adam Reich - 81 s.
Słowa kluczowe
łuszczyca , łuszczyca krostkowa uogólniona , cefazolina , laser neodymowo-yagowy , psoriasis , generalized pustular psoriasis , cefazolin , neodymium-YAG laser , infliximab , infliksimab
Cytowanie