Zakaz dowodowy przesłuchania mediatora w postępowaniu cywilnym, administracyjnym i karnym. Elementy wspólne i różnicujące (uwagi na tle art. 183 4 § 2 k.p.c., art. 83 § 4 k.p.a. oraz art. 178a k.p.k.)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Sowiński, Piotr Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Niniejsze opracowanie dotyczy tajemnicy mediacji oraz sposobów jej ochrony w postępowaniu cywilnym, administracyjnym i karnym. Choć wszystkie te procedury należą do jednego porządku prawnego, to cechuje je samodzielność i odrębność rozwiązań prawnych. W artykule wskazano na elementy wspólne i różnicujące te rozwiązania. Analizie poddano zarówno zakres przedmiotowy, jak i podmiotowy zakazu dowodowego zawartego w 183 4 § 2 k.p.c., art. 96j § 2 k.p.a. oraz art. 178a k.p.k.
This article concerns mediation secret and ways to protect it in civil, administrative and criminal proceedings. Although all these procedures belong to one legal order they are characterized by independence and separate legal solutions. Common elements and differentiating them solutions were indicated in this text. Both were analyzed subjective and objective scope of the injunction on evidence contained in Art. 183 4 § 2 Code of Civil Procedure, Art. 96 § 2 Code of Administrative Procedure and Art. 178a Code of Criminal Procedure.
Opis
Słowa kluczowe
mediacja , mediator , proces karny , poufność , bezstronność , oskarżony , pokrzywdzony , zakaz dowodowy , tajemnica , zwolnienie z tajemnicy , dowód , mediation , criminal trial , confidentiality , impartiality , accused , aggrieved , evidence injunction , secret , release from secrecy , evidence
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 1 (32) 2021, s. 198–210