Zmiany w obszarze prawa pracy w wyniku epidemii COVID-19 w Polsce. Wybrane zagadnienia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Bentkowska-Furman, Izabela
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Niniejszy artykuł dotyczy zmian w zakresie prawa pracy wynikających z wprowadzenia stanu epidemii, które wprowadzają nowe uregulowania w sferze obowiązków i uprawnień zarówno pracodawców, jak i pracowników, w tym w szczególności uregulowania prawne dotyczące tzw. pracy zdalnej. Artykuł dotyczy najważniejszych rozwiązań z punktu widzenia ochrony pracowników w miejscu pracy: obowiązku pracodawcy zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz wprowadzenia środków, które można zastosować w celu ograniczenia prawdopodobieństwa zarażenia COVID-19. Służy temu m.in. nowa instytucja, tzw. praca zdalna. Rozwiązanie, jakim jest świadczenie pracy w formie pracy zdalnej, nie było dotychczas uregulowane w polskim systemie prawa. Jedyna regulacja zawarta w kodeksie pracy, czyli telepraca, wykazuje znaczne różnice i nie jest tożsamym pojęciem.
This article concerns changes in the field of labour law resulting from the introduction state of the epidemic. They relate to new regulations in the sphere of duties and rights of both employers and employees, including in particular the legal regulation of the new institution so - called remote work. The article deals with the most important solutions from the point of view of the protection of workers in the workplace: the employer’s obligation to protect workers by ensuring safe and healthy working conditions and the introduction of measures that can be applied to reduce the likelihood of COVID-19 infection. This is achieved, among others, by the new institution of the so-called remote work. The solution, which is the provision of work in the form of remote work, has not yet been regulated in the Polish legal system. The only regulation contained in the labour code, i.e. teleworking, shows significant differences and is not an identical concept.
Opis
Słowa kluczowe
praca zdalna , telepraca , ochrona pracowników w miejscu pracy , prawo pracy , ochrona zdrowia , epidemia COVID-19 , remote work , telework , protection of employees in the workplace , labour law , health protection , the COVID-19 epidemic
Cytowanie
Ius et Administratio nr 4 (49) 2022, s. 15-29