Źródła wiedzy warunkującej innowacyjne działania przedsiębiorcze – konsekwencje dla sterowania kierunkami rozwoju systemów gospodarczych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Łobacz, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem przedstawianego opracowania jest wskazanie możliwości oddziaływania na innowacyjne zachowania przedsiębiorcze poprzez właściwy dobór instrumentów polityki gospodarczej skierowanych na procesy związane z poszukiwaniem, tworzeniem, pozyskiwaniem, transformacją i komercjalizacją wiedzy poprzez mechanizmy przedsiębiorcze. Zaprezentowane wnioski wynikają z autorskich badań opartych na strategii studium przypadku przeprowadzonych wśród małych firm innowacyjnych, w szczególności firm młodych, rozwijających się w oparciu o wiedzę akademicką. Analiza źródeł wiedzy potrzebnych do realizacji działań innowacyjnych oraz czynników gospodarczych wpływających na ich dostępność prowadzona jest w oparciu o etapowy model rozwoju firm, pozwalający na przejście od innowacji przyrostowych do przełomowych. Wskazuje się, że otoczenie firm i dostęp w nim do źródeł wiedzy może wpływać stymulująco lub hamująco na rozwój innowacyjnych przedsięwzięć. Warunkuje ono poziom efektów uzyskiwanych na poszczególnych etapach rozwoju, jak również przechodzenie pomiędzy nimi. Analiza pokazuje ponadto, że dla rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości ważne jest istnienie systemów umożliwiających wzrost firm poprzez zapewnienie równoległego dostępu do źródeł wiedzy o charakterze specjalistycznym, rynkowym i biznesowym. Endogeniczny potencjał otoczenia biznesowego firm i jego zdolność ciągnięcia ich transformacji w kierunku wyższej innowacyjności wydaje się mieć kluczowe znaczenie dla mechanizmów rozwojowych. Podsumowaniem prowadzonych analiz jest wniosek, że istnieje możliwość sterowania instrumentami polityki gospodarczej w taki sposób, aby pobudzić tworzenie i rozwój małych firm innowacyjnych, niezbędne jest przy tym uwzględnienie uwarunkowań rozwoju firm wynikających z etapu rozwoju.
The objective of this paper is to propose how policy makers can promote development of small innovative firms in various economic contexts. The proposition is based on an analysis of processes related to searching for, acquiring and developing of knowledge, and then its transformation and commercialization through entrepreneurship. Presented conclusions result from author’s research conducted within small innovative firms, especially those which are based on knowledge sourced from academia, with the support of case study strategy. The analysis of sources of knowledge required to propose innovative market offers and economic factors determining availability of those sources has been based on author’s stage-gate model of firm’s development, describing transformation of firms products from incremental to break-through innovations. It is stated that firm’s environment, when reach in sources of knowledge can both stimulate and damp down development of innovative business ventures. The economic environment impact performance the firm is able to achieve at each stage of development, as well as gives an opportunity to jump into the next stage. The analysis gives an evidence that development of innovation based entrepreneurship in the economy is determined by systems which enable their grow by providing a parallel access to technological, market and business knowledge. The analysis ends with conclusions that economic systems development policy can be used as a vehicle stimulating development of small innovative firms, it must be however sensitive to factors determining development of the firms depending on stage of their development and endogenous potential of the business environment they source from the knowledge which they need to prosper and develop.
Opis
Słowa kluczowe
wiedza , przedsiębiorczość , innowacja , systemy ekonomiczne , knowledge , entrepreneurship , innovation , economic systems
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 41(1)/2015, s. 412–431