The function of creativity as an element of a modern language lesson design process

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Polok, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The work is a meta-analysis which discusses the sequences of a foreign language teacher’s activity during the process of organizing language classes, with particular emphasis on the issue of creativity. Significant sequences of the language learning system were indicated, along with the use of a number of divergent activities, based on the sequences of the creative organization of students’ contact with a foreign language. In the vast number of lessons the activities dealt with in the paper not only lead to much deeper involvement of students in the language learning process but also result in different forms of activation related to this process. Such steps are mostly referred to the activity of acquisition of both the structure and system of description of reality within the known foreign language. The final part of the work emphasizes the importance and quality of the function performed by the individual creativity of the teacher and student in the course of their glottodidactic activity.
Artykuł jest metaanalizą omawiającą sekwencje działań nauczyciela języka obcego w procesie organizacji zajęć językowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia kreatywności. Wskazano na istotne sekwencje systemu nauki języka wraz z wykorzystaniem szeregu rozbieżnych działań, opartych na sekwencjach twórczej organizacji kontaktu uczniów z językiem obcym, co w całym szeregu lekcji językowych nie tylko prowadzi do głębszego zaangażowania się uczniów w proces nauki języka, lecz również aktywizacji związanej z tym procesem aktywności przyswajania struktury i systemu opisu rzeczywistości w ramach danego języka obcego. W końcowej części pracy podkreślono wagę i jakość funkcji, jaką pełni indywidualna (kreatywnie nacechowana) twórczość nauczyciela i ucznia w toku ich działalności glottodydaktycznej.
Opis
Słowa kluczowe
creativity , sustainable leadership , divergence/convergence , interaction , kreatywność , zrównoważone przywództwo , dywergencja/konwergencja , interakcja
Cytowanie
Słowo. Studia językoznawcze nr 14/2023, s. 190-202