Charakterystyka usług medycznych świadczonych przez zespoły ratownictwa medycznego i ocena ich jakości w populacji otwartej miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego

Abstrakt
STRESZCZENIE Głównym celem badawczym jest ocena realizacji zadań ustawowych i determinantów jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zespoły ratownictwa medycznego w populacji otwartej miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego. W pracy zastosowano metody: analizę dokumentów (klasyczna technika analizy dokumentów – jakościowa i ilościowa), sondażu diagnostycznego (technika ankiety anonimowej), szacowania (skala) oraz statystyczne. Badaniami objęto 435 osób, które korzystały w ciągu trzech miesięcy poprzedzających badanie ze świadczeń zdrowotnych udzielonych w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w warunkach pozaszpitalnych. Wnioski: 1. Systematycznie wzrastała liczba świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zespoły ratownictwa medycznego w populacji całego województwa podkarpackiego, jak też miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego. 2. Osoby korzystające ze świadczeń zdrowotnych w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego oceniają pozytywnie jakość pomocy udzielonej w warunkach pozaszpitalnych. 3. Takie zmienne jak wiek, płeć, subiektywny stan zdrowia badanych nie różnicują poziomu zadowolenia z usług medycznych wykonywanych przez zespoły ratownictwa medycznego. Poziom zadowolenia ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zespoły ratownictwa medycznego warunkują takie zmienne jak: wykształcenie, aktywność zawodowa oraz miejsce zamieszkania. 4. Wykonane procedury medyczne i powody wezwań zespołów ratownictwa medycznego są spójne z profilem świadczeń wykonywanych przez zespoły ratownictwa medycznego i opinią świadczeniobiorców, natomiast różnicującym jest czas dotarcia na miejsce zdarzenia.
SUMMARY The major objective of the following thesis is to evaluate how the statutory tasks were completed and assess the factors determining the quality of medical services provided by medical emergency teams in open population of the city of Rzeszów and Rzeszów district. The methods employed were the following: document analysis (classical technique of document analysis – qualitative and quantitative, diagnostic survey (anonymous questionnaire), estimation technique (scale) as well as statistical techniques. 435 outpatients who used the medical care in the last 3 months participated in the research study. Conclusion 1. Systematic increase of medical services provided by medical emergency teams among the population of podkarpackie voivodship, the city of Rzeszów and Rzeszów district, especially with reference to the basic medical emergency units. 2. The people who used the health service provided by the National Emergency Services in the city of Rzeszów and Rzeszów district, rate the quality of outpatient care positively. 3. Such variables as age, sex, subjective health of respondents don't differentiate satisfaction with medical services performed by medical rescue team. The level of satisfaction with medical services performed by medical rescue teams is conditioned by such variables as education, occupationed activity and place of residence. 4. Medical procedures and reasons for calling an ambulance are consistent with the scope of medical services provided by medical emergency teams and with the patients’ opinion. However, the arrival time is not consistent.
Opis
Słowa kluczowe
zespoły ratownictwa medycznego , jakość opieki , medical rescue teams , quality of care
Cytowanie