Umiejętności tekstotwórcze uczniów w zakresie opisu jako formy gatunkowej

Abstrakt
Dysertacja poświęcona jest opisowi jako szkolnej formie gatunkowej. Zbadano 608 tekstów przygotowanych przez uczniów szkół podstawowych i ostatnich roczników gimnazjów w 8 placówkach z terenów wiejskich oraz w szkole wielkomiejskiej. Badania przeprowadzone zostały w 2018 roku. Przeanalizowano opisy postaci, opisy przestrzeni i opisy przeżyć wewnętrznych. Celem badań było sprawdzenie poziomu kompetencji językowych uczniów. Praca obejmuje 7 rozdziałów. W 1.rozdziale omówiony został dyskurs edukacyjny na tle innych odmian dyskursu. W rozdziale 2.skoncentrowano się na omówieniu relacji między kompetencją językową a kompetencją komunikacyjną w procesie edukacyjnym. 3.rozdział odnosi się do istoty gatunku. W 4.rozdziale zaprezentowano metodologię. Rozdział 5.poświęcono analizie zastosowanych formuł delimitacyjnych. Wokół aspektu kompozycyjnego środka opisu skoncentrowano rozdział 6. W rozdziale 7.przywołano skuteczne sposoby na rozwijanie i doskonalenie kompetencji tekstotwórczych, zamieszczono przykłady praktyk dydaktycznych oraz postulaty. Nasuwa się bezsporny dezyderat, iż nieodzowne w procesie edukacyjnym jest bazowanie na pracy z tekstami literackimi odpowiednio dobranych lektur. Należy podkreślić, iż biegłość tekstotwórczą ucznia kształtuje odkrywczy i zaangażowany nauczyciel, od którego „wszystko się zaczyna”.
The dissertation is devoted to description as a school species form. 608 texts prepared by students of primary schools and last year of lower secondary schools were examined in 8 facilities from rural areas and in a metropolitan school. he research was conducted in 2018. The analysis concerns descriptions of characters, descriptions of space, and descriptions of internal experiences. The aim of the research was to check the level of students’ language competences. The work consists of seven chapters. Chapter one discusses the educational discourse on the background of other types of discourse. Chapter two focuses on the relationship between language and communicative competences in the educational process. Chapter three addresses the essence of the genre. Chapter four is devoted to methodology. Chapter five is devoted to the analysis of the applied delimitation formulas. Chapter six focuses on the compositional aspect of description. Chapter seven recalled effective ways of developing and improving textmaking competences, as well as examples of didactic practices and postulates. There is an indisputable desideratum that relying on working with literary texts and appropriately selected readings is indispensable in the educational process to. It should be emphasized that a student's text-creating proficiency is shaped by an innovative and committed teacher, from whom "everything begins".
Opis
Promotor: dr hab. Maria Krauz, prof. UR - 216 s.
Słowa kluczowe
kompetencja tekstowa , dyskurs , opis , autoopis , rama kompozycyjna , text competence , discourse , self-report , composition , description
Cytowanie