Kształcenie i rozwój zawodowy fizjoterapeutów w Polsce i w Niemczech

Abstrakt
Fizjoterapia należy do względnie młodych specjalności medycznych. Atrakcyjność i zainteresowanie tą dziedziną nauki potwierdzają zarówno liczba fizjoterapeutów w Polsce jak i Niemczech oraz liczba studentów kształcących się na tym kierunku. Znaczenie fizjoterapii w naukach medycznych wynika z tego, że znajduje ona zastosowanie w każdej specjalności z tej dziedziny. Zabiegi fizjoterapeutyczne wykorzystuje się w celach leczniczych i prewencyjnych. Głównym celem rozprawy była analiza porównawcza kształcenia i rozwoju zawodowego fizjoterapeuty w Polsce i Niemczech. Gromadzenie materiału badawczego trwało od listopada 2017 roku do marca 2018 roku. Terenem badań były terytoria dwóch państw: Polski i Niemiec. Badanie odbywało się w dwóch etapach: pilotażowym i badania właściwego. Ze względu na fakt, że nie przeprowadzono wcześniej procesu adaptacji językowej, czy też walidacji, zrealizowano badania pilotażowe, których celem było potwierdzenie, że stworzony kwestionariusz jest zrozumiały dla uczestników badania i pozwoli na prawidłową analizę wyników w szerszej grupie badanej. Próbę badawczą stanowiło łącznie 60 fizjoterapeutów (po 30 z Niemiec i Polski). Z kolei w badaniu właściwym wzięło udział 565 fizjoterapeutów z Polski i 560 z Niemiec. Rozprawa składa się z części teoretycznej, badania własnego i wyników, dyskusji i wniosków. W części teoretycznej przybliżono podstawowe zagadnienia związane z kształceniem i rozwojem zawodowym fizjoterapeutów w Polsce i w Niemczech (funkcjonowanie i uwarunkowania współczesnego rynku pracy, zawód fizjoterapeuty w Polsce i w Niemczech, klasyfikację zawodów i specjalności – miejsce fizjoterapeuty, porównanie systemów kształcenia w zawodzie fizjoterapeuty, kompetencje i rozwój zawodowy fizjoterapeuty. W części badawczej opisano cel pracy, materiał i metody (dobór badanych grup i organizację badań, narzędzia badawcze, analizę statystyczna). Analiza wyników badań dotyczyła części pilotażowej i badań przeprowadzonych na próbie reprezentatywnej. Na podstawie rozważań teoretycznych i analiz empirycznych przeprowadzono dyskusję wyników i sformułowano wnioski końcowe. Odnosząc się do autorskiego badania, przeprowadzonego na reprezentatywnych próbach fizjoterapeutów z Polski (565 osób) i Niemiec (560 osób). Należy wskazać, że zarówno w przypadku fizjoterapeutów z Polski i jak Niemiec większość osób uczestniczących w badaniu stanowiły kobiety. W zakresie wykształcenia wykazano znaczące różnice. Fizjoterapeuci w Polsce posiadają przede wszystkim wykształcenie wyższe. Natomiast w Niemczech zdecydowana większość fizjoterapeutów posiada wykształcenie zawodowe. W związku z tym znaczące różnice występowały również w ukończonych etapach kształcenia fizjoterapeuty. W przypadku fizjoterapeutów z Niemiec, było to wykształcenie zawodowe, a większość fizjoterapeutów z Polski posiadało wykształcenie wyższe na poziomie studiów licencjackich. Odpowiedzi fizjoterapeutów z Niemiec i Polski dotyczące oceny warunków studiowania (wyposażenia sal w pomoce i narzędzia dydaktyczne) różniły się. Większość fizjoterapeutów z Niemiec oceniła ten aspekt bardzo dobrze. Z kolei w przypadku polskich fizjoterapeutów odpowiedzi były nieco bardziej zróżnicowane. W zakresie oceny kompetencji społecznych, fizjoterapeuci z Niemiec także ocenili je bardzo dobrze, a w polskiej grupie - dobrze. Niemieccy fizjoterapeuci oceniali swoje przygotowanie praktyczne do wykonywania zawodu przede wszystkim dobrze. Z kolei polscy fizjoterapeuci ocenili ten aspekt bardzo dobrze. Fizjoterapeuci z Niemiec w trakcie swojej kariery zawodowej odbywali przeciętnie 4,99 szkoleń (mediana 3). Fizjoterapeuci z Polski odbywali przeciętnie mniejszą liczbę szkoleń - 2,26 (mediana wyniosła 2). Perspektywy przyszłości zawodu fizjoterapeuty - fizjoterapeuci z Polski wskazywali skrajne odpowiedzi, większość oceniła perspektywę jako marną. Natomiast fizjoterapeuci z Niemiec wskazali w zdecydowanej większości, że jest to zawód z przyszłością.
Physiotherapy belongs to relatively young medical specialties. Attractiveness and interest in this field of science is confirmed by both the number of physiotherapists in Poland and Germany, as well as the number of students studying in this field. The importance of physiotherapy in medical sciences results from the fact that it is used in every specialty of this field. Physiotherapeutic treatments are used for curative and preventive purposes. The main objective of the dissertation was a comparative analysis of the education and professional development of physiotherapies in Poland and Germany. The collection of research material lasted from November 2017 to March 2018. The territories of research were territories of two countries: Poland and Germany. The examination of the hearing took place in two stages: a pilot and a proper examination. Due to the fact that neither the language adaptation process nor the validation process had been carried out before, pilot studies were carried out, the aim of which was to confirm that the created questionnaire is understandable for the participants of the research and will allow for proper analysis of the results in the broader study group. A total of 60 physiotherapists (30 each from Germany and Poland) participated in the pilot research. 565 physiotherapists from Poland and 560 from Germany took part in the proper examination. The dissertation consists of the theoretical part, results and own research, discussions and conclusions. The theoretical part presents the basic issues related to education and professional development of physiotherapists in Poland and Germany (functioning and determinants of the modern labor market, physiotherapist's profession in Poland and Germany, classification of professions and specialties - place of physiotherapist, comparison of education systems in the physiotherapist's profession, competences and development The research part describes the purpose of the work, the material and methods (selection of the studied groups and organization of research, research tools, statistical analysis). The analysis of the research results concerned the pilot part and research carried out on a representative sample. results and formulate final conclusions. Referring to an original study conducted on representative samples of physiotherapists from Poland (565 people) and Germany (560 people), it should be pointed out that in the case of physiotherapists from Poland and Germany, the majority of persons participating in the study were women. There were significant differences in terms of education. Physiotherapists in Poland have, above all, higher education. In contrast, the vast majority of physiotherapists in Germany have a vocational education. Therefore, significant differences also occurred in the completed stages of physiotherapist education. In the case of physiotherapists from Germany, it was a vocational education, and most physiotherapists from Poland had higher education at the undergraduate level. The most important conclusions from the work can be indicated. In terms of assessing the conditions of studying (equipping rooms with teaching aids and tools), the responses of physiotherapists from Germany and Poland differed. Most physiotherapists from Germany rated this aspect very well. In the case of Polish physiotherapists, the answers were slightly more varied. In the field of social competence assessment, physiotherapists from Germany also rated very well, and in the Polish group - well. German physiotherapists assessed their practical preparation to practice first of all well. In turn, Polish physiotherapists assessed this aspect very well. Physiotherapists from Germany during their careers spent an average of 4.99 trainings (median 3). Physiotherapists from Poland performed on average a smaller number of trainings - 2.26 (the median was 2). Prospects for the future of the physiotherapist's profession - physiotherapists from Poland indicated extreme answers, most assessed the perspective as poor. In contrast, physiotherapists from Germany in the vast majority indicated that it is a profession with the future.
Opis
Promotor: dr hab. n. o kult. fiz. Mariusz Drużbicki, prof. UR - 218 s.
Słowa kluczowe
Fizjoterapia w Polsce i Niemczech , rozwój zawodowy , analiza porównawcza , kompetencje fizjoterapeutów , różnice w kształceniu , Physiotherapy in Poland and in Germany , professional development , comparative analysis , competencies of physiotherapists , differences in education
Cytowanie