Nowe media – interpretacja pojęcia w kontekście pedagogicznym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Biel, Wojciech
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł jest próbą omówienia interpretacji pojęciowej dotyczącej nowych mediów w kontekście pedagogicznym, która odnosi się do uczniów, nauczycieli oraz społeczeństwa teleinformatycznego – grup, które zazwyczaj są odbiorcami przekazu medialnego. Publikacja przybliża charakterystykę pojęcia nowe media w powiązaniu z terminami media, technologie informacyjno-komunikacyjne, społeczeństwo informacyjne oraz pedagogika. Następnie wyodrębnia najważniejsze nowe media w tym kontekście, uwzględniając ich cechy oraz powiązania. Jedną z rudymentarnych kwestii nasuwających się przy analizie pojęcia nowe media jest jego właściwa interpretacja. Szeroko rozumiane media teleinformatyczne niosą ze sobą wiele wątpliwości, istnieje wiele skojarzeń pojęciowych. Podstawową jest z całą pewnością egalitarność zarówno tworzenia, wykorzystania, jak i obioru informacji. W związku z powyższym nieprzygotowany odbiorca przyjmujący niewyselekcjonowane informacje, nieznający połączeń pojęciowych medialnych, bez odpowiedniej świadomości specyfiki nowych mediów oraz dystansu poznawczego nie może w pełni wykorzystać zbioru medialnego (zwłaszcza w procesach dydaktycznych). Rozwiązaniem tego problemu może być odpowiednia interpretacja pojęciowa oraz wynikające z niej wyodrębnienie nowych mediów w kontekście pedagogicznym. Zrozumienie pojęcia nowe media w odniesieniu do pedagogiki może mieć niebagatelny wpływ na kształtowanie umiejętności świadomego, właściwego i selektywnego korzystania ze środków przekazu w procesie dydaktycznym.
This article attempts to discuss conceptual interpretation relating to new media in the pedagogical context, which relates to students, teachers and society of Information and Communication Technologies (ICT) – groups that usually are the recipients of media broadcast. This paper presents characteristics of the term new media in relation to the terms mass media, informational-communicational technologies, information society and pedagogy. It then specifies the most important new media in this context, stipulating their characteristics and connections. One of the rudimentary issues that appear when analyzing the term new media is its correct interpretation. Broadly understood ICT media bring numerous uncertainties with it, there are many term connotations. Surely egalitarianism of creation, use and reception is essential. For the above reason, unprepared recipient receiving unselected information, and not knowing media terms connections, without the right awareness of specifics of new media as well as cognitive perspective, will not be able to fully take advantage of media package (especially in educational processes). The solution to this problem might be right conceptual interpretation and resulting from it distinction of new media in the pedagogical context. The right understanding of the term new media in relation to pedagogy may have significant impact on creating abilities of conscious, correct and selective use of mass media in the educational process.
Opis
Słowa kluczowe
nowe media , media , technologia informacyjno-komunikacyjna , społeczeństwo informacyjne , new media , mass media , ICT , information society
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(19)/2017, s. 279–287