Korelacja nauczania religii z innymi przedmiotami szkolnymi na łamach „Miesięcznika Katechetycznego i Wychowawczego”

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Jaworski, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Ukazujący się od 1911 r. „Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy” był czasopismem poświęconym sprawom nauczania i wychowania religijnego. Początkowo poruszano w nim głównie zagadnienia dotyczące katechezy szkolnej, a także wychowania, historii filozofii, teologii, apologetyki, archeologii, literatury współczesnej czy problematyki narodowo-patriotycznej. Od 1921 r. nadrzędne miejsce zajęły kwestie związane z katechizacją, pedagogiką, psychologią, dydaktyką religijną i duszpasterstwem szkolnym. W bogactwo prezentowanej przez czasopismo tematyki wpisuje się również niezwykle ważny postulat prowadzenia nauczania religii w korelacji z innymi przedmiotami. Zadaniem niniejszego opracowania był nie tylko wybór i krótka analiza poszczególnych artykułów, jakie zostały opublikowane na łamach „Miesięcznika Katechetyczno-Wychowawczego”, ale także zwrócenie uwagi na ten jakże ważny postulat i również pewnego rodzaju zachęta do jego nieustannej realizacji.
“Catechetical and Educational Monthly”, which had been published since 1911, was a periodical devoted to matters of teaching and religious education. Initially, it dealt mainly with issues related to school religion classes, as well as education, history of philosophy, theology, apologetics, archeology, contemporary literature and national-patriotic issues. From 1921, issues related to religious education, pedagogy, psychology, religious teaching and school chaplaincy were of the utmost importance. The richness of the subject matter presented by the journal also includes the extremely important postulate of teaching religion as correlated with other subjects. The aim of this study is not only to provide a selection and short analysis of individual articles that were published in “Catechetical and Educational Monthly” but also to draw attention to this important postulate as well as, in some sense, to encourage its continuous implementation.
Opis
Słowa kluczowe
religia , nauczanie , korelacja , „Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy” , religion , teaching , correlation , “Catechetical and Educational Monthly”
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 9 (2021), s. 15–29