Parlamentarzyści z województwa podkarpackiego w latach 1999-2015

Abstrakt
Polityka to wszelkie działania zmierzające do udziału we władzy i wywierania wpływu na jej podział. Grupą, która niewątpliwie ma taki wpływ są parlamentarzyści. W pracy podjęto próbę zbadania, w jaki sposób parlamentarzyści z województwa podkarpackiego z lat 1999 2015 korzystali z narzędzi, w które zostali wyposażeni, jaka była ich aktywność i jakie działania na rzecz swoich regionów podejmowali. W związku z tym w pierwszej części dysertacji odwołano się do lat wcześniejszych, krótko opisano wydarzenia i skutki Okrągłego Stołu oraz to, jak kształtowało się życie polityczne w Polsce południowo wschodniej w latach 90. XX w., a następnie przez pierwsze 15 lat XXI w. Starano się również przybliżyć genezę powstani a województwa podkarpackiego oraz poziom rozwoju społeczno gospodarczego. Kolejna część pracy odnosi się do jej głównej tematyki. W rozdziale trzecim przedstawiono sylwetki posłów i senatorów sprawujących kadencje w latach 1999 2015. Kolejny rozdział opar ty został o analizę stenogramów Sejmu i Senatu pod kątem wystąpień stenogramów Sejmu i Senatu pod kątem wystąpień bohaterów niniejszej dysertacji. W rozdziale piątym bohaterów niniejszej dysertacji. W rozdziale piątym zbadano, jakie wysiłki podejmowali oni w ramach prac w zbadano, jakie wysiłki podejmowali oni w ramach prac w komisjach parlamentarnych oraz które sprawy komisjach parlamentarnych oraz które sprawy zajmowały ich najbardziej w kontekściezajmowały ich najbardziej w kontekście składanych składanych przez nich interpelacji i zapytań. Końcowa część pracy przez nich interpelacji i zapytań. Końcowa część pracy opisuje aktywność polityków, którym udało się opisuje aktywność polityków, którym udało się zajmować stanowiska wśród organów władzy zajmować stanowiska wśród organów władzy wykonawczej.wykonawczej.
Politics is any action aimed at p articipating in power and influencing its division. The group that undoubtedly has such an influence are parliamentarians. The diseration attempts to investigate how parliamentarians from the Podkarpackie voivodeship from 1999 2015 used the tools with whic h they were equipped, what was their activity and what activities they undertook for their regions. The first part of the dissertation refers to previous years, briefly describes the events and effects of the Round Table, and the political life in south ea stern Poland in the 1990s, and then during the first 15 years of the 21st century. Attempts were also made to present the origins of the Podkarpackie voivodeship and the level of socio economic development. The next part of the diseration relates to its ma in topic. The third chapter presents the profiles of deputies and senators who held the terms of office in the years 1999 2015. The next chapter was based on the analysis of the Sejm and Senate transcripts in terms of the speeches of the heroes of this dis sertation. Chapter five examines what efforts they made in their work in parliamentary committees and which issues were most interesting for them in the context of their interpellations and questions. The final part of the work describes the activity of po liticians who managed to occupy positions among the organs of the executive power.
Opis
Promotor: prof. dr hab. Paweł Grata - 320 s.
Słowa kluczowe
polityka , poseł , senator , województwo podkarpackie , politics , deputy , podkarpackie voivodeship
Cytowanie