Cechy osobowe dyrektora a kultura organizacyjna przedszkola

Abstrakt
Problematyka kultury organizacyjnej przedszkola i jej znaczenia we współczesnym społeczeństwie przewija się w niewielu naukowych dyskusjach. Celem przeprowadzonych badań było wzbogacenie wiedzy dotyczącej budowania kultury organizacyjnej przedszkola w oparciu o zebrane opinie od nauczycieli, rodziców oraz pracowników organu prowadzącego i samorządowców. Prezentowana rozprawa doktorska składa się z trzech części. Część pierwsza to teoretyczny kontekst rozważań. Przeanalizowano w niej zagadnienia związane z cechami osobowymi dyrektora, zarządzanie placówką oświatową, zdefiniowano i scharakteryzowano kulturę organizacyjną przedszkola. Część druga niniejszej pracy doktorskiej przedstawia metodologiczne założenia badań własnych. Zawierają one kolejno: przedmiot i cel badań, problematykę badawczą, hipotezy badawcze, zmienne i wskaźniki zmiennych badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, charakterystykę środowiska badań, organizację i przebieg badań. Trzecia część rozprawy doktorskiej ma charakter empiryczny, obejmuje analizę uzyskanych wyników wraz z ich interpretacją. Trzecia część pracy składa się z czterech punktów i zawiera analizę wyników badań znaczenia cech osobowych dyrektora w relacjach z nauczycielami, rodzicami, z organem prowadzącym i samorządem w budowaniu kultury organizacyjnej przedszkola oraz uogólnione wyniki badań, zakończenie, wnioski i postulaty pedagogiczne.
The issue of the organizational culture of kindergarten and its importance in modern society is present in few scientific discussions. The aim of this research was to enrich knowledge on building the organizational culture in kindergarten based on the opinions collected from teachers, parents, employees of the leading body and local government officials. This doctoral dissertation consists of three parts. The first part is the theoretical context of the considerations. It analyzes issues related to personal qualities of a headmaster, management of an educational institution, the definition and characterization of the organizational culture of the kindergarten. The second part presents the methodological assumptions of the author's research. It contains the research subject, purpose, issues, hypotheses, research variables and their indicators, methods, tools, characteristics of the research environment, organization and course of the research. The third part is the empirical analysis and interpretation of the obtained results. It consists of four sections which analyze the importance of the headmaster's personal qualities in building the organizational culture of the kindergarten in relations with teachers, parents, the governing body and the local government, as well as generalized research results, closing remarks, conclusions and pedagogical postulates.
Opis
Promotor: dr hab. Wojciech Walat, prof. UR - 352 s.
Słowa kluczowe
cechy osobowe dyrektora , dyrektor przedszkola , kultura organizacyjna , kultura organizacyjna przedszkola , zarządzanie przedszkolem , personal characteristics of the headmaster , headmaster of the kindergarten , organizational culture of the kindergarten , management of the kindergarten
Cytowanie