Rozszerzenie przestrzeni integracyjnej osób wewnętrznie przesiedlonych: implementacja na Ukrainie polskiego doświadczenia wspomagania rodzin

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Iwankowa-Stetsiuk, Oksana
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony analizie procesu implementacji na Ukrainie polskiego doświadczenia wspomagania rodzin, przewidującego harmonizację wysiłków fachowców w celu pomocy rodzinie, jako integralności specyficznej. Podobne doświadczenie jest istotne dla Ukrainy w czasie przedłużającego się konfliktu zbrojnego na wschodnich terenach kraju, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu liczby rodzin wewnętrznie przesiedlonych, które borykają się z własnymi specyficznymi problemami i potrzebami, w tym również z potrzebą rozszerzenia przestrzeni integracji. W artykule wykorzystano materiały wspólnego projektu Caritas Ukraina i Caritas Polska „Utworzenie centrum wsparcia rodziny, w jakości modelu integracji osób wewnętrznie przesiedlonych (OWP) i społeczności przyjmujących na Ukrainie”, zrealizowanego z udziałem autora w latach 2017-2019 r. w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
The article is dedicated to the analysis of the implementation process of the Polish experience of supporting IDPs families in Ukraine, which envisages the harmonization of the efforts of professionals to help families as an specific integrities. A similar experience is important for Ukraine during the armed conflict in the eastern territories of the country, which in turn leads to an increase in the number of internally displaced families who are struggling with their own specific problems and needs, including the need to expand the integration space. The article uses the materials of the joint project of Caritas Ukraine and Caritas Polska "Establishing a family support center due to the model of integration of internally displaced persons (IDPs) and host communities in Ukraine", implemented with the author's participation in 2017-2019 as part of the cooperation program of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.
Opis
Słowa kluczowe
integracja , rodzina , technologie artystyczne , osoby wewnętrznie przesiedlone , wspólnota , integration , family , artistic technologies , internally displaced persons , community
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 8 (2020), s. 133–147