Powinności – pozory – inicjowanie działania. Wyznaczniki relacji rodziców z nauczycielami w szkołach podstawowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Lulek, Barbara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Dokonujące się od lat 90. przemiany w systemie oświaty obejmują zmiany organizacyjne, strukturalne, jak i programowe. Dotyczą także starań o przywrócenie rodzinie pozycji równorzędnego partnera w procesie współpracy ze szkołą. Przyjęte regulacje prawne umożliwiają rodzicom współdecydowanie o sprawach edukacji własnego dziecka. Jednak w praktyce wielu szkół, współpraca rodziców z nauczycielami daleka jest od oczekiwanej. Prezentowane opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. Jest próbą odpowiedzi na pytanie dotyczące określenia wyznaczników wzajemnych relacji rodziców z nauczycielami w szkołach podstawowych. Strukturę tekstu wyznaczają następujące zmienne: rodzicielskie powinności w procesie współpracy z nauczycielami, pozory współdecydowania rodziców w szkole, inicjowanie działań przez rodziców.
Changes and developments in educational system after 1990’s concern organisation, structure as well as programme. They also include attempts associated with restoring a position of equal partner to family in the process of cooperation with school. Legal regulations give parents the right to co-decide about their children’s education. However, in reality, cooperation between teachers and parents in many schools is far from expectable. Presented study is of theoretical and empirical character. It also attempts to answer the question about defining determinants of parents and teachers’ relation in primary schools. The structure of the study is fixed by the following variables: parental duties in the process of cooperation with teachers, the appearances of parents’ co-decision procedure in school and parents’ initiatives.
Opis
Słowa kluczowe
rodzice , nauczyciele , współpraca , parents , teachers , cooperation
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 5 (2017), s. 198–215