Samoocena i samowiedza uczniów wczesnej edukacji w opinii nauczycieli

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Wasylewicz, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Samowiedza, jak i samoocena należą do istotnych składników osobowości. Kształtują się podczas nabywania doświadzeń i poznawania samego siebie w ramach społeczno-emocjonalnego rozwoju każdego człowieka. Samowiedza i samoocena są aspektami wzajemnie wpływającymi na siebie. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jaki jest poziom samowiedzy i samooceny uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej w opinii nauczycieli? Badanie tego obszaru wydaje się szczególnie ważne, z dwóch powodów, po pierwsze – biorąc pod uwagę pandemię COVID-19, a co za tym idzie długą izolację dzieci w domach i po drugie – medialną rzeczywistość, w którą coraz częściej zatapiają się już nawet najmłodsi. Badaniami objęto 190 uczniów klas trzecich szkoły podstawowej z województwa podkarpackiego. Diagnozie poddano następujące obszary: strategie zaradcze, radzenie sobie z oceną, samowiedzę, samoocenę, motywację wewnętrzną i lokalizację kontroli.
Self-knowledge and self-esteem are important components of personality. They are formed during the acquisition of experience and self-knowledge as part of the social-emotional development of each person. Self-knowledge and self-esteem are aspects that influence each other. This article is an attempt to answer the question: what is the level of self-knowledge and self-esteem of third-grade elementary school students as perceived by their teachers? The study of this area seems to be particularly important for two reasons, firstly – taking into account the COVID-19 pandemic, and the resulting long isolation of children at home, and secondly – the media reality, in which even the youngest children are increasingly immersed. The study involved 190 third-grade pupils from elementary school in Podkarpackie voivodship. The following areas were diagnosed: coping strategies, coping with assessment, self-knowledge, self-evaluation, internal motivation and localization of control.
Opis
Słowa kluczowe
samowiedza , samoocena , media , uczeń edukacji wczesnoszkolnej , self-knowledge , self-evaluation , early childhood education student
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 11 (2022), s. 152-168