Szkoły statutowe jako forma decentralizacji i podniesienia jakości kształcenia w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Pawłowska, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Słabe wyniki nauczania oraz trendy centralizacyjne w amerykańskiej oświacie skłoniły społeczności lokalne i organizacje społeczne do poszukiwania alternatywnych form kształcenia. Jedną z nich są szkoły statutowe. Opierając się na dotychczasowych badaniach, autorka wskazuje na nieistotne różnice między szkołami tradycyjnymi i statutowymi w zakresie efektów kształcenia oraz istotne różnice w wyrównywaniu szans uczniów z niezamożnych rodzin i mniejszości rasowych.
Poor teaching outcomes and centralization trends in an American education have prompted local communities and social organizations to seek alternative forms of education. One of them are charter schools. Referring to the previous studies, the author points to the insignificant differences between traditional and charter schools in the teaching outcomes, and important differences in equal opportunities for students from poor families and racial minorities.
Opis
Słowa kluczowe
edukacja , szkoły statutowe , decentralizacja , jakość kształcenia , Stany Zjednoczone , education , charter schools , decentralization , quality of education , United States
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 29–35