Strategien der Manipulation. Sprache, Text und Bild im nationalsozialistischen Diskurs

Abstrakt
W niniejszej pracy został podjęty temat dyskursu narodowosocjalistycznego, a przedmiotem rozważań jest omówienie strategii manipulacji w języku, tekście i obrazie, które można było zaobserwować w tymże dyskursie. Korpus badawczy stanowią obrazy, które autorka wyodrębniła z niemieckiego czasopisma satyrycznego „Kladderadatsch”, oraz plakaty propagandowe pochodzące z książki Piotra Zychowicza (2014) „Opcja niemiecka”. Obrazy i towarzyszący im tekst stanowiły podstawę badań nad relacjami pomiędzy tekstem i obrazem oraz analizowaną wraz z nimi strategią zwrócenia się do adresata (Hinwendungsstrategie). Pierwszy rozdział pracy to wstęp do dalszych rozważań, w którym dyskurs omawiany jest jako forma sprawowania władzy w odniesieniu do dyskursu narodowosocjalistycznego. Rozdział drugi to przedstawienie tła historycznego, który stanowi bazę do analizowanego materiału badawczego. Pojęcia manipulacja i perswazja zostały bliżej omówione w rozdziale trzecim. Rozdział czwarty stanowi rozważania nad aktualnymi tendencjami w zakresie badań nad językiem i obrazem. Rozdział piąty poświęcony jest analizie materiału badawczego, podsumowaniu wyników jego analizy. W zależności od przyjętego przez autora stanowiska wobec Polski, wynik analizy mówił o tym, czy w danym okresie historycznym został określony pozytywny lub negatywny obraz Polski w dyskursie narodowosocjalistycznym.
This paper focuses on the topic of National Socialist discourse, and analyses the manipulation strategies used in this discourse in conjunction with language, text and image. The corpus used consists of images found by the author in the German satirical magazine ‘Kladderadatsch’, as well as propaganda posters presented in Piotr Zychowicz’s book ‘Opcja niemiecka’ (2014). The first chapter is an introduction to further analyses, and presents discourse within the context of National Socialism as a method of exercising power. Chapter two contains historical analyses. The author provides a summary of the historical background relevant to the object of her research. Chapter two contains historical analyses. The author provides a summary of the historical background relevant to the object of her research. In chapter four we can find forms the foundation of the author’s analysis of current trends in language and image research. Chapter five focuses on analysing the corpus and summarises the results of its analysis. The analysis consists of four parts, which reflect the structure of the historical analysis conducted as part of the dissertation. Depending on the discourse author’s view of Poland, the results of the analysis indicated whether National Socialist discourse presented a positive or a negative image of Poland in a given period.
Opis
Promotor: dr hab. Paweł Bąk, prof. UR - 234 s.
Słowa kluczowe
dyskurs , tekst i obraz , strategie manipulacji , discourse , text and image , manipulation strategies
Cytowanie