Motywacja młodzieży w zakresie wyboru kierunku studiów w świetle zmiennej – płeć

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Chodkowski, Zbigniew
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Motywacja jest czynnikiem wpływającym na aktywność człowieka od jego najmłodszych lat poprzez całą dorosłość. Uwidacznia się to w trzech najważniejszych obszarach, tj.: zabawy, edukacji i pracy. Sfery te łączą się ze sobą w różnych proporcjach i zależą one od wielu czynników związanych ze środowiskiem życia i zainteresowaniami jednostki. Do tych najważniejszych należą: opieka, wychowanie, edukacja, otoczenie rodziny, atmosfera rodzinna, uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, zdrowie i inne. Czynniki te kształtują u dziecka postrzeganie świata, a także wpływają na jednostkę w zakresie podejmowania ważnych decyzji, do których należy m.in. wybór kierunku studiów. Środowisko ludzi, obiektów, miejsce życia implikują motywy zachowania się człowieka, które przekładają się na jego aspiracje życiowe.
Motivation is a factor influencing human activity from an early age through entire adulthood. It manifests itself in the three most important areas: play, education and work. These areas combine with each other in different proportions and they depend on many factors related to the living environment and the interests of the individual. The most important ones include care, upbringing, education, family environment, family atmosphere, social and economic conditions, health, and others. These factors shape the child's perception of the world, and also affect the individual in making important decisions, which include, among others, the choice of the field of study. The environment of people, objects, and place of living imply motives in creating human behaviour, which translates into his life aspirations.
Opis
Słowa kluczowe
zdolności , edukacja , motywacja , praca , płeć , skills , education , motivation , work , gender
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 8 (2020), s. 225–243