Pragmatyczne aspekty zachowań językowych dziecka z autyzmem

Abstrakt
Niniejsza praca zajmuje się echolalią, czyli specyficznym sposobem językowego i parajęzykowego komunikowania się dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, przykładając narzędzia stosowane w strukturalnym opisie języka oraz narzędzia, stosowane w opisie pragmalingwistycznym. Celem pracy jest przekonanie aktantów tak zbudowanego dyskursu do konieczności stałem weryfikacji transferowanych sensów, ponieważ interakcja z dzieckiem ze spektrum autyzmu wykracza poza utarte normy interakcyjnego układu komunikacji znakowej. Niniejsza praca jest studium przypadku pewnego okresu lingwistycznej obserwacji dziecka poddanego terapii Metodą Krakowską w celu zastosowania i przekonania rodziców oraz otoczenia dziecka do prowadzenia i budowania komunikacji na bazie dyskursu edukacyjnego, tak jak w nauczaniu języków obcych. Celem takiego specyficznego przedsięwzięcia nie jest czysta diagnostyka zaburzeń językowych, lecz identyfikacja i mocnych oraz słabych stron komunikacyjnych kompetencji dziecka oraz indeksacja poziomu rozwoju określonych sprawności dyskursywnych oraz ich rejestracji i pogłębiania. Praca zawiera obszerny materiał poglądowy, graficzny, stosowany i preferowany przy rozwijaniu pojawiających się kompetencji dziecka.
This doctor work deals with echolalia, i.e. the specific way of linguistic and paralinguistic communication of a child with an autism spectrum disorder, using tools used in the structural description of language and tools used in pragmalinguistic description. The aim of the doctor work is to convince actants of a discourse constructed in such a way that it is necessary to verify the transferred meanings, because the interaction with a child from the autism spectrum goes beyond the usual norms of the interactive system of sign communication. This work is a case study of a certain period of linguistic observation of a child subjected to the Therapy by the Krakow Method in order to use and convince the parents and the autistic child's environment to lead and build communication on the basis of educational discourse, as in teaching foreign languages. The aim of such specific undertakings is not pure diagnosis of language disorders, but the identification of the child's communication strengths and weaknesses too as well as indexing the level of development of certain discursive skills as well as their registration and developing. The work contains extensive visual and graphic material, used and preferred in developing the emerging competences of that autistic child.
Opis
Promotor: dr hab. Bożena Taras, prof. UR - 408 s.
Słowa kluczowe
autyzm , pragmatyka , komunikacja , dyskurs , autism , pragmatics , communication , discourse
Cytowanie